Ważna wiadomość dla właścicieli prywatnych lasów

Dodano: środa, 20 czerwca 2012

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26-300 Opoczno informuje, że przystępuje do kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658). Operacja realizowana będzie w ramach Schematu I – odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach zniszczonych przez katastrofy naturalne lub klęski żywiołowe.

[singlepic id=4282 w=520 h=440 float=none]

 

Działając na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. działania oraz po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Starosty, Nadleśnictwo Opoczno informuje właścicieli lasów prywatnych zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach ww. działania, że:

a) Planowana lokalizacja operacji
Grunty wsi położone w Gminie Białaczów:

– Parczów, Parczówek, Petrykozy, Wąglany, Miedzna Drewniana, Ossa, Białaczów, Zakrzów;

Grunty wsi położone w Gminie Żarnów:
– Myślibórz, Topolice, Chełsty, Straszowa Wola, Nadole, Miedzna Murowana, Marcinków;b)

Zakres kosztów operacji
Zakres kosztów, w ramach ww. działania obejmować będzie prace z zakresu:
– melioracji agrotechnicznych;
– przygotowania gleby pod odnowienia;
– odnowienia powierzchni leśnych i przebudowy drzewostanów;
– kształtowania i ochrony różnorodności biologicznej;

b) Planowany termin rozpoczęcia operacji
Nadleśnictwo Opoczno planuje przystąpić do zadań związanych z usuwaniem skutków huraganu w ramach ww. działania w odniesieniu do lasów nie będących w zarządzie Nadleśnictwa Opoczno jesienią 2013 r.d) Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń
Pisemne zgłoszenia, zainteresowanych tą formą pomocy, właścicieli lasów nie będących w zarządzie nadleśnictwa, w których zaistniały szkody związane z naturalną katastrofą – huraganem w dniu 14 lipca 2011 r., przyjmowane będą w terminie do 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji tj. do 20 lipca 2012 r. w siedzibie Nadleśnictwa Opoczno, Sitowa 15, 26-300 Opoczno.

c) Dokumenty:
Pisemne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w operacji winno zawierać następujące informacje i dokumenty (zgodnie z §7 ust. 7 i 8):
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę oraz adres zgłaszającego;
2) informację:
a) o lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem,
b) o zakresie kosztów, w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w operacji;
3) uzasadnienie udziału w operacji.

Do zgłoszenia właściciel lasu dołącza:
1) dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych zgłoszeniem;
2) wypis z ewidencji gruntów i budynków;
3) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków obejmującą zgłoszone lasy.

 

Uwaga!!! 1) Informujemy, iż warunkiem koniecznym do przystąpienia do projektu na warunkach określonych ww. rozporządzeniu jest uprzątnięcie zgłoszonej powierzchni (wycięcie oraz wywiezienie połamanych drzew i gałęzi z powierzchni przeznaczonej do odnowienia) w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych.
2) W projekcie mogą brać udział jedynie ci właściciele lasów, którzy nie otrzymali środków pomocowych na ten cel z innych źródeł.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno
mgr inż. Jerzy Szczegielniak