Ważne dla mieszkańców! Dopłaty do wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów szkodliwych (azbestu)

Dodano: czwartek, 20 października 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października 2022 roku rozpocznie nabór wniosków na dopłaty do wymiany dachów w gospodarstwach rolnych (na budynkach służących do produkcji rolniczej) wykonanych z materiałów zawierających azbest. Dotacje będą  finansowane z KPO w ramach działania A1.4.1. – Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Rolnik będzie miał czas na złożenie odpowiednich dokumentów do 15 listopada 2022 roku. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Z dotacji na wymianę dachu zawierającego azbest będą mogły skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

  • są rolnikami, czyli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jako rolnik lub którym przyznano płatności bezpośrednie za 2021 rok;
  • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku w gospodarstwie rolnym,
    na którym będzie wymieniane pokrycie dachu; 
  • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego;
  • ukończyły 18. rok życia.

Dotacja będzie przyznawana na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest, znajdującego się na budynkach służących do produkcji rolniczej, które zostanie zastąpione nowym, wolnym od azbestu.

 Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Dopłaty do wymiany pokrycia wyniosą 40 złotych za m2 pokrycia dachowego, ale nie więcej niż do 500 m2 powierzchni dachu. Oznacza to, że maksymalnie rolnik otrzyma do 20 tys. zł dotacji na wymianę dachu. Co więcej, będzie można wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 50 % wartości wsparcia.

Żeby otrzymać taką dotację, rolnik będzie musiał dodatkowo zobowiązać się do zgłoszenia gminie wymienionego pokrycia dachowego do utylizacji.

Reasumując, rolnik będzie mógł skorzystać z dopłaty do wymiany pokrycia dachowego, a nie tylko – jak do tej pory – do utylizacji azbestu.

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Mapa Gminy Żarnów