Ważne dla mieszkańców! Informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów wpłat oraz nr konta bankowego

Dodano: wtorek, 24 stycznia 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów!  Poniżej prezentujemy ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów wpłat oraz nr konta bankowego, które obowiązywać będą w 2023 roku…

Rada Gminy Żarnów w dniu 29 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. Nowe stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XLVIII/353/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku obowiązują od 1 lutego 2023 roku i wynoszą odpowiednio:

Odpady segregowane: 24,50 złotych miesięcznie od mieszkańca

Odpady niesegregowane: 49,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Informujemy o możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy na swojej posesji posiadają kompostownik i kompostują w nich bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminach za miesiące STYCZEŃ – LISTOPAD  do 15 dnia następnego miesiąca, za miesiąc GRUDZIEŃ do 20 grudnia 2023 roku.

Ww. opłatę można wpłacać przelewem lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 800 do 1400. Gmina Żarnów informuje, że od dnia 01 lutego 2020 roku wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy: 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076

Wszelkie informacje dotyczące opłat za odpady komunalne  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów www.bip.zarnow.eu w zakładce: Informacje dla petenta – gospodarka odpadami komunalnymi oraz pod numerem telefonu 44/ 75 77 055 wew. 26 p. Monika Polak (pokój nr 9).

Odbiór śmieci

Mapa Gminy Żarnów