Ważne dla mieszkańców! Informacje dotyczące stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2023 roku

Dodano: wtorek, 24 stycznia 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów!  Poniżej prezentujemy ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące nowych stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, które obowiązywać będą w 2023 roku…

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  Rada Gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Roczne stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych przewidzianych na dany rok podatkowy zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r.

Uchwałą nr XLVII/328/2022 Rady Gminy określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnów na 2023 r. co przedstawia poniższa tabela:

 

 

Temat Stawki
na 2022 r.
w Gminie Żarnów
w zł
Stawki maksymalne na 2023 r.
w zł
 

Stawki
na 2023 r.
w Gminie

Żarnów
w zł

1 Od gruntów:      
a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1m2 powierzchni 0,90 1,16 1,03
b pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 5,17 5,79 5,79
c pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,25 0,61 0,29
d Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  3,40 3,81 3,81
2 Od budynków      
a Od budynków mieszkalnych lub za ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,60 1,00 0,69
b Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 powierzchni użytkowej 16,70 28,78 19,20
c Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2 powierzchni użytkowej 12,04 13,47 13,47
d Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1m2 powierzchni użytkowej 4,80 5,87 5,52
e Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,00 9,71 9,20
3 Od budowli      
a Od budowli 2% ich wartości ustalonej wg zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 cytowanej ustawy 2 % 2 % 2%

2. PODATEK ROLNY

Uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zwartej w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333), dającej usprawnienie Rady Gminy do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawie obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy podanej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W dniu 19 października 2022 r. Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Średnia cena skupu żyta wynosi  74,05 zł za 1 dt. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podniósł stawkę podatku 20% w stosunku do poprzedniego roku, zaś w Gminie Żarnów stawki podatku od lat pozostawały nie zmienione, dopiero na 2022 r. wprowadzono niewielkie podwyżki.

74,05 x 2,5 q = 185,125 zł (z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych)

74,05 x 5 q = 370,25zł (dla użytków nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych)

Na 2023 r. na terenie Gminy Żarnów Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/328/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. obniżono średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego do kwoty 64,00 zł za 1 dt. w sposób następujący:

64 x 2,5 q = 160,00 zł  (z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych)

 64 x 5 q = 320,00  zł  (dla użytków nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych)

3. PODATEK LEŚNY

W Monitorze Polskim z 2022 roku, poz. 956,  ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wyniosła 323,18 zł za 1 m3, tj. o ponad 52% wyższa kwota niż w roku bieżącym. Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny w 2023 r. wynosi 71,0996 za 1 ha (w 2022 r. było – 46,6972 zł).

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 35,55 zł

Z podatku leśnego ustawowo zwolnione są:  lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Mapa Gminy Żarnów