Wiadomość dla mieszkańców Gminy Żarnów! Ważne informacje dotyczące dodatku węglowego!

Dodano: piątek, 19 sierpnia 2022

Wójt Gminy Żarnów informuje, że zadania zlecone Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane od poniedziałku, 22 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, numery telefonu (44) 757-70-36 lub (44) 757-73-62.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w biurze podawczym (na parterze).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /GOPS_Zarnow/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przygotowując wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego, na które zostanie wypłacony dodatek i adres e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Druki wniosku dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie i w Urzędzie Gminy w Żarnowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy zarnow.eu (na spodzie artykułu) i bip.zarnow.eu (Informacje dla petenta ➡ Formularze).

Do pobrania:

  • Wniosek o dodatek węglowy (DOC | PDF)

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa