Podpisano umowy na realizację zadań dofinansowanych w ramach programu „Sołectwo na plus” w 2022 roku.

Dodano: poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Granty SołeckieGmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości łącznej 55 500,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Podpisanie czterech umów o dofinansowanie nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2022 roku dla sołectw: Bronów, Budków, Trojanowice oraz Straszowa Wola. Umowa o dofinansowanie dla sołectwa Nadole została podpisana w dniu 6 września 2022 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Żarnów na realizację zadań pn.:

1. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw sołectwie Bronów”- w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury. Stworzenie takiego miejsca pozwoli na spędzanie wolnego czasu w miejscu dostosowanym dla najmłodszych. Przyczyni się to do integracji i spotkań mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi Bronów będą zaangażowani w realizację projektu poprzez plantowanie terenu pod urządzenia oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu projektu. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Bronów wynosi 12 000,00 zł.

2.Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie”
W ramach zadania sołectwo Budków planuje wykonać prace polegające na przygotowaniu podłoża w budynku gospodarczym, wykonanie wylewki betonowej oraz doposażenie budynku w okna i drzwi wejściowe. Dzięki modernizacji budynku gospodarczego na placu świetlicy wiejskiej stworzone zostanie zaplecze techniczne, które pozwoli na należyte przechowywanie sprzętu tj. kosiarki, narzędzia ręczne, ławki, krzesła, co przyczyni się do zapobiegania zniszczenia sprzętu oraz korozji. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Budków wynosi 12 000,00 zł.

3. Odmulanie stawu obok remizy OSP w Straszowej Woli” – w ramach projektu zostanie wykonane odmulenie, oczyszczenie stawu w centrum miejscowości, ułożenie płyt ażurowych przy stawie od strony drogi, ułożenie kostki brukowej przy figurkach znajdujących się nad stawem, zamontowanie ławek oraz lamp solarnych przy stawie , co poprawi znacząco estetykę wokół stawu oraz przywróci mu dawną świetność. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Straszowa Wola wynosi 12 000,00 zł.

4. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trojanowice”- W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie w postaci profesjonalnej patelni elektrycznej oraz kosiarki spalinowej z napędem. W miejscowości Trojanowice działa towarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice. Doposażenie świetlicy ułatwi prace członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom przy organizacji różnych lokalnych uroczystości. Zakup kosiarki spalinowej pomoże w utrzymaniu terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Trojanowice wynosi 7 500,00 zł.

5. „Zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice” – wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej wsi Nadole poprzez zakup przyczepy holenderskiej – domku drewnianego z przeznaczeniem na siedzibę i działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Nadolu”- projekt obejmuje zakup przyczepy holenderskiej – domku drewnianego w którym będzie miało siedzibę oraz będzie mogło czynnie działać Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu. Zakupiona przyczepa domek będzie miała ogólnodostępny charakter służący społeczności lokalnej, ponieważ będzie miejscem organizowania wspólnych spotkań propagujących oraz kultywujących miejscowe obyczaje, miejscem gdzie będzie można wspólnie przygotowywać potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych, miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz zebrań wiejskich angażując przy tym oraz integrując lokalną społeczność. Otrzymane dofinansowanie dla sołectwa Nadole wynosi 12 000,00 zł.

Ww. projekty zostaną sfinansowane bądź współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji ww. projektów: 30.11.2022 r.
Mapa Gminy Żarnów