Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”

Dodano: piątek, 30 września 2016

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmuje swym obszarem 9 gmin: Końskie, Gowarczów, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków, Żarnów, Paradyż, Białaczów, Bliżyn. Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się dalsze możliwości na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład „LGD – U ŹRÓDEŁ” w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyskało środki w łącznej wysokości 8,5 mln zł na jej realizację. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.

„Stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości” na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ to cel główny zapisany w strategii, natomiast z niego wynikają dwa cele szczegółowe tj. „Piekielny szlak” produktem turystycznym obszaru ora z „Wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców.” W ramach tych celów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel przeznaczono 2.000.000,00zł, w tym: na podejmowanie działalności dla osób do 29 roku życia – 560.000,00 zł., oraz na podjęcie działalności w sektorze turystycznym 480.000,00 zł. Natomiast kwota przewidziana na rozwój działalności gospodarczej to 2.500.000,00zł., w tym 500.000,00 zł.  na działalność związaną z tworzeniem lub rozwojem atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym.

Ważnym aspektem jest również, rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na obszarach wiejskich. „LGD – U ŹRÓDEŁ”, na ten cel przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł. W tym celu także m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach grantów, dla przedsięwzięć takich jak: wydarzenia, szkolenia, konferencje, działania edukacyjne, itp. Łączna pula środków przeznaczona na te działania to 1.150.000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów będzie można uzyskać biorąc udział w konkursach – lokalna grupa działania będzie  ogłaszać nabory wniosków w ramach poszczególnych kategorii.

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e- mailowo: uzrodel@uzrodel.pl oraz do śledzenia strony internetowej  www.uzrodel.pl i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

Prezes Zarządu

 Anna Leżańska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”.

uzrodel_300

logo_leader