Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 11 lipca 2011

Mimo, iż od wyborów sołtysów i rad sołeckich minęło już kilka miesięcy, to jednak uzupełniamy informacyjną lukę i podajemy szczegóły, dotyczące wyborczej kampanii sołeckiej `2011.

Słowo „sołtys” ma historyczne znaczenie, utrwalone wielowiekowa tradycją w Polsce, choć ma rodowód germański. Sołtys (z języka niemieckiego Schultheiß) to sędzia, który wskazuje winnego.
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebranie wiejskie – w tym celu czyni wszystko, aby zapewnić w nim jak najszerszy udział mieszkańców sołectwa. Ponadto realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady wszystkim zainteresowanym.
Ważnym zadaniem sołtysa jest pobór podatków. W zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego – jako inkasent organu podatkowego. Ma obowiązek uczestniczyć w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania, ponadto zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.
Pracę sołtysów charakteryzuje kadencyjność. Kadencje sołtysów w gminie Żarnów dotyczyły okresów: 1991 – 1995, 1995 – 1999, 1999 – 2003, 2003 – 2007 oraz 2007 – 2011. Obecnie gmina Żarnów jest podzielona na trzydzieści sołectw, choć jeszcze kilkanaście lat temu było znacznie więcej jednostek. Przed laty zlikwidowano najmniejsze sołectwa, przyłączając je do większych. W skład jednego sołectwa może wchodzić kilka wsi.
W lutym i w marcu 2011 roku przeprowadzono w naszej gminie kampanię sołecką, która miała na celu wybór sołtysów i rad sołeckich na lata 2011 – 2015. W 19 sołectwach pozostały na swych stanowiskach te same osoby, w 11 sołectwach – dokonano zmian. Frekwencja wyborcza była stosunkowo wysoka, wyniosła bowiem 21,89%. Ilość mieszkańców gminy (w okresie wyborczym) wynosiła 6234 osoby, a uprawnionych do głosowania było 5125 osób. W wyborach w 2011 roku uczestniczyło 1097 dorosłych osób. Przypomnijmy, iż przed czterema laty frekwencja wyniosła 21,40%, a w zebraniach sołeckich uczestniczyło 1117 osób (liczba ludności gminy w 2007 roku – 6405 mieszkańców, uprawnionych do głosowania – 5101 osób). Spotkania sołeckie w 2011 roku bywały czasem bardzo emocjonujące, poruszano na nich szereg problemów dotyczących gminnej infrastruktury. Najczęściej jednak odbywały się w spokojnej, rzeczowej atmosferze. Świadczy to o dużej dojrzałości miejscowego społeczeństwa. We wszystkich spotkaniach wziął udział wójt Krzysztof Nawrocki, w wielu z nich uczestniczył ponadto sekretarz Bogdan Kubiszewski. W zebraniach zawsze brali udział radni z danego okręgu wyborczego.

      Według statutu sołectw gminy Żarnów, obowiązującego od 1995 roku, sołtys jest również przewodniczącym rady sołeckiej. Skład rad sołeckich w naszej gminie to od 3 do 7 osób. Poniżej – krótkie sprawozdania z odbytych zebrań wiejskich, które odbyły się w okresie od 9 lutego do 5 marca 2011 roku (w nawiasach – daty zebrań).
Nadole (9.02.2011)
Sołtysem ponownie został Dariusz Natkański, pełniący swoją funkcję nieprzerwanie od połowy lat osiemdziesiątych. W wyborach uczestniczyło 11 mieszkańców (na 66 uprawnionych), co stanowiło 16,7%. Sołtys Dariusz Natkański został z urzędu przewodniczącym rady sołeckiej, w skład której weszli Tomasz Sikora, Sławomir Pązik i Jerzy Nowak
Niemojowice (9.02.2011)
Sołtysem została Elżbieta Gorycza, która zastąpiła na tym stanowisku Czesławę Szczegielniak, która nie startowała w wyborach. W wyborach uczestniczyło zaledwie 7 osób (na 159 uprawnionych), co stanowiło 4,4%. Była to najniższa frekwencja w gminie Żarnów. W skład rady sołeckiej – obok nowej pani sołtys – weszli Czesława Szczegielniak, Tadeusz Szczegielniak i Joanna Karbownik.
Klew Kolonia (10.02.2011)
Sołtysem ponownie został Dariusz Fidelus. W wyborach uczestniczyło 9 osób (na 53 uprawnionych), co stanowiło 16,98%. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Lech Gilewski, Leszek Jasion i Jolanta Smak.
Klew (10.02.2011)
Sołtysem został Lucjan Ziętal (pełniący tę funkcję już przed laty), który zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Kowalik, która zrezygnowała z kandydowania. W wyborach uczestniczyło 25 osób (na 169 uprawnionych), co stanowiło 14,79%. Skład rady sołeckiej uzupełniają Krzysztof Szulc, Ryszard Opaczyński i Dariusz Zamożniewicz.
Ruszenice (11.02.2011)
Sołtysem została ponownie Leonarda Cieślik. W wyborach uczestniczyło 27 osób (na 126 uprawnionych), co stanowiło 21,43%. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Marek Antos, Tomasz Warych i Marianna Głąbała.
Bronów (12.02.2011)
Sołtysem została ponownie Katarzyna Mądrala. W wyborach uczestniczyło 33 osób (na 102 uprawnionych), co stanowiło 32,35%. Skład rady sołeckiej uzupełnili Tadeusz Mastalerz, Bernardyna Słodkowska, Ryszard Szczegielniak i Jacek Rybiałek.
Soczówki (12.02.2011)
Sołtysem został po raz kolejny Ireneusz Wołczyński. W wyborach wzięło udział tylko 14 mieszkańców (na 239 uprawnionych), co stanowiło zaledwie 5,85%. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Teresa Lorek, Sylwester Wańtuch i Adam Mastalerz.
Skórkowice (12.02.2011)
Sołtysem został Robert Szulc, który zastąpił na tym stanowisku Zdzisława Kaczmarka, który zrezygnował z kandydowania. W wyborach wzięło udział 88 mieszkańców (na 364 uprawnionych), co stanowiło 24,17%. Skład rady sołeckiej uzupełniają Krystyna Szymczyk, Bogdan Szymczyk i Janusz Bieliński.
Straszowa Wola (13.02.2011)
Sołtysem wsi została po raz kolejny Zofia Wilk. W wyborach uczestniczyło 74 mieszkańców (na 147 uprawnionych), co stanowiło 50,34% (jedna z najwyższych frekwencji w gminie). Radę sołecką uzupełniają Bogdan Kresa, Waldemar Piotrowski i Jan Szymaszek.
Miedzna Murowana (13.02.2011)
O funkcję sołtysa rywalizowało tu aż pięciu kandydatów. Sołtysem został Henryk Gorzela, zastępując na tym stanowisku poprzedniego sołtysa Zdzisława Filipka, który został radnym gminnym. W wyborach uczestniczyło 121 mieszkańców (na 392 uprawnionych), co było największą ilością osób w gminie, uczestniczących w zebraniu wiejskim. Frekwencja wyniosła 30,86%. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Paweł Cuper, Helena Wójcik, Andrzej Słowiński i Genowefa Czajkowska.
Sielec (14.02.2011)
Sołtysem wsi została po raz kolejny Bogusława Bociek. W wyborach wzięło udział 21 mieszkańców (na 192 uprawnionych), co stanowiło 10,94% ogółu. Do rady sołeckiej zostali ponadto wybrani Zdzisław Czekanowski, Joanna Otwinowska oraz Maria Antos.
Paszkowice (14.02.2011)
Sołtysem wsi został po raz kolejny Leszek Noga. W zebraniu uczestniczyło 40 mieszkańców wsi (na 186 uprawnionych), co stanowiło 21,50%. Skład miejscowej rady sołeckiej uzupełniają Sylwester Adamczyk, Edyta Nowak i Tomasz Gierczyna.
Pilichowice (15.02.2011)
Sołtysem wsi została Beata Miśkiewicz, która zastąpiła na tym stanowisku Józefa Górskiego, który po kilku kadencjach zrezygnował z kandydowania. W wyborach wzięło udział 45 mieszkańców (na 198 uprawnionych), co stanowiło 22,72% ogółu. Do rady sołeckiej wybrano ponadto Wiolettę Kmiecik, Piotra Pacyniaka i Mariannę Grochowiecką.
Zdyszewice (15.02.2011)
Sołtysem został Tomasz Pacyniak, który zastąpił długoletniego sołtysa Jacka Kwaśniewskiego, który nie kandydował na to stanowisko. W wyborach uczestniczyło 32 mieszkańców wsi (na 208 uprawnionych), co stanowiło 15,38%. Skład rady sołeckiej uzupełniono o Jana Marcinkiewicza, Jacka Kwaśniewskiego i Marcina Gąsiorowskiego.
Grębenice (16.02, 02.03 i 05.03.2011)
W tej wsi wybory odbywały się trzykrotnie. W pierwszym terminie sołtysem został wybrany Paweł Gawryszek, który jednak po kilku dniach zrezygnował z funkcji. Podczas pierwszego zebrania frekwencja wynosiła 25,00% (24 wyborców na 96 uprawnionych). W drugim terminie wybory nie zostały rozstrzygnięte, dwóch kandydatów osiągnęło identyczne wyniki, a w trzecim terminie sołtys został wreszcie wybrany. Został nim Jan Derda, który zastąpił na tym stanowisku długoletniego sołtysa Szymona Strychalskiego. W zebraniu uczestniczyło 44 mieszkańców (na 95 uprawnionych). Frekwencja była wysoka i wyniosła 46,31%. Do rady sołeckiej zostali wówczas wybrani Zbigniew Derda, Zdzisław Górski i Szymon Strychalski.
Jasion (16.02.2011)
W tej jednej z najmniejszych wsi frekwencja była imponująca, największa w gminie. Na 21 uprawnionych głosowało 15 osób, co stanowiło 71,42%. Sołtysem po raz kolejny została Joanna Zenka. Do rady sołeckiej zostali wybrani Dorota Sękowska, Lucjan Goszcz i Katarzyna Kołomańska.
Antoniów (17.02.2011)
Sołtysem wsi została Bogumiła Paduszyńska, która zastąpiła na tym stanowisku Zdzisława Stępnia, który zrezygnował z kandydowania. W wyborach uczestniczyło 27 mieszkańców (na 81 uprawnionych), co stanowiło 33,33%. Skład rady sołeckiej uzupełnili Teresa Kwiecień, Włodzimierz Szeląg i Alina Jończyk.
Chełsty (17.02.2011)
Sołtysem został Mirosław Bubis, który zastąpił poprzedniego sołtysa Zenona Ślązaka, który nie kandydował. W zebraniu uczestniczyło 20 mieszkańców wsi (na 104 uprawnionych), co stanowiło 19,23% ogółu. Do rady sołeckiej wybrano ponadto Radosław Kwaśniewskiego, Andrzeja Świądra i Marka Moskalczyka.
Marcinków (18.02.2011)
Sołtysem została ponownie Anna Bartyzel. W wyborach uczestniczyło 24 mieszkańców (na 95 uprawnionych), co sprawiło, iż frekwencja wyniosła 25,26% ogółu. Do rady sołeckiej weszli Stanisława Snochowska, Wioletta Szczepańska i Marek Pikuła.
Budków (19.02.2011)
Sołtysem wsi została ponownie Elżbieta Cuper. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 21 osób (na 123 uprawnionych do głosowania), co stanowiło 17,07%. Do rady sołeckiej weszli ponadto Mariusz Cieślik, Magdalena Góral, Marek Snochowski i Andrzej Jędrzejczyk.
Trojanowice (19.02.2011)
Sołtysem został po raz kolejny Piotr Palus. W wyborach uczestniczyło 35 osób (na 225 uprawnionych), co dało frekwencję 15,55%. Do rady sołeckiej weszli ponadto Marcin Baranowski, Marcin Sieroń, Tadeusz Zieliński, Krzysztof Kaźmierczyk i Anna Brzeska.
Wierzchowisko (20.02.2011)
Sołtysem wsi została Marzena Stępień, która zastąpiła Teresę Słowińską, która nie kandydowała na to stanowisko. W wyborach wzięło udział 27 mieszkańców wsi (na 95 uprawnionych), co stanowiło 28,42%. Do rady sołeckiej wybrano dodatkowo Jerzego Jakubczyka, Marka Cieślika i Grzegorza Karasińskiego.
Malków (20.02.2011)
Sołtysem został po raz kolejny Ireneusz Głodowski. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 29 mieszkańców (na 118 uprawnionych), co stanowiło 24,57% ogółu. Do rady sołeckiej zostali wybrani Mirosław Gierczak, Mieczysław Trojanowski i Zygmunt Błachowicz.
Afryka (21.02.2011)
W tym najmniejszym sołectwie w gminie sołtysem została ponownie Anna Jęcek. W wyborach uczestniczyło 9 mieszkańców (na 16 uprawnionych), co dało frekwencję 56,25%. Do rady sołeckiej weszli ponadto Marcin Jęcek i Tomasz Przybyła.
Ławki (21.02.2011)
Sołtysem został po raz kolejny Jan Śmigielski. W zebraniu uczestniczyło 13 mieszkańców (na 50 uprawnionych), co stanowiło 26,00% ogółu. Do rady sołeckiej dodatkowo zostali wybrani Kazimierz Dorosiński i Marianna Opaczyńska.
Siedlów (21.02.2011)
Sołtysem została ponownie Grażyna Salamaga. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 24 mieszkańców (na 75 uprawnionych), co wynosiło 32,00%. Radę sołecką uzupełniają wybrani dodatkowo Zdzisław Chrabąszcz i Stanisław Ślązak.
Dłużniewice (22.02 i 27.02.2011)
W tej wsi wybory odbywały się dwukrotnie. W pierwszym terminie uczestniczyło w nich 16 mieszkańców (na 72 uprawnionych), co dało frekwencję 22,22%. W pierwszym zebraniu sołtys nie został wybrany. Stało się to dopiero następnym razem, gdy w zebraniu uczestniczyło 21 osób (29,16% ogółu). Sołtysem został Piotr Rolnik, który zastąpił na tym stanowisku poprzedniego sołtysa Zygmunta Pacyniaka. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Paweł Wilk i Maria Krzysztofik.
Myślibórz (22.02.2011)
Sołtysem wsi po raz kolejny została Alicja Leśniewska. W zebraniu uczestniczyło 32 mieszkańców (na 112 uprawnionych), co dało frekwencję 28,57%. Radę sołecką uzupełnili Leszek Bociek i Dariusz Fidelus.
Topolice (23.02.2011)
Sołtysem wsi został wybrany na kolejną kadencję Henryk Twardowski. W wyborach wzięło udział 57 mieszkańców wsi (na 220 uprawnionych), co stanowiło 25,90%. Oprócz sołtysa, do rady sołeckiej zostali wybrani Krzysztof Ciach, Robert Burakowski i Zdzisław Świątek.
Żarnów (24.02.2011)
Wybory w stolicy gminy – jak zawsze – cieszyły się niezbyt wielką popularnością. Uczestniczyło w nich 112 mieszkańców (na 926 uprawnionych), co stanowiło zaledwie 12,09%. Sołtysem została po raz kolejny Krystyna Piątkiewicz, a skład rady sołeckiej uzupełnili Mirosław Wronkowski, Andrzej Roszkowski, Waldemar Nowakowski (dawna Dorobna Wieś, obecnie ulica Piotrkowska) oraz Andrzej Krzywkowski (dawna Tresta Wesoła, obecnie ulica Leśna).

Podczas kolejnych sesji Rady Gminy w Żarnowie, które odbywały się w dniach 27 kwietnia oraz 28 czerwca 2011 roku, wszyscy sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze na to najważniejsze w każdym sołectwie stanowisko.

Ilustracją niniejszego tekstu są zdjęcia z posiedzenia Rady Gminy w Żarnowie, w których z głosem doradczym uczestniczą sołtysi.

 

 

 

Redakcja