„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2012/2013

Dodano: sobota, 07 lipca 2012

Uwaga, rodzice uczniów wszystkich typów szkół. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym tekstem, dotyczącym zasad przyznawania wyprawki szkolnej, obowiązujących od nowego roku szkolnego…

 Komu przysługuje pomoc?

 ·           Uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,

·           Pomoc jest udzielana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych

 

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

1.    Złożyć wniosek

Do dnia 14 września 2012 r. należy złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.    Dołączyć stosowne załączniki

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia z rodziny, w której kryterium dochodowe zostało przekroczone zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z GOPS (zasiłek stały lub okresowy), można przedstawić zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3.    Spełnić warunki

·           Kwota dochodu uprawniająca do przyznania  dofinansowania nie może być wyższa niż 504 zł netto na osobę w rodzinie dla uczniów klas I szkoły podstawowej i 351 zł netto  na osobę w rodzinie dla pozostałych uczniów klas objętych programem

·        Rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe również mogą złożyć wniosek, ale tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (czynnikiem tym może być m.in. bezrobocie, narkomania lub alkoholizm w rodzinie). Liczba tych uczniów nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do ubiegania się o pomoc, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego

W przypadku uczniów niepełnosprawnych:

  • Dofinansowanie otrzymuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Jaka jest wartość pomocy?

 Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć:

  • 180 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz ucznia niepełnosprawnego w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla ucznia niepełnosprawnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla ucznia niepełnosprawnego realizującego kształcenie w gimnazjum
  • 352 zł dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-II uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników