Z działalności POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dodano: piątek, 22 lipca 2011

Kataklizm, który zaatakował nasz teren w dniu 14 lipca 2011 roku, wymagał koordynacji wszystkich służb ratowniczych w gminach, w tym w naszej rodzinnej gminie Żarnów. Natychmiast powołano Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Oto obszerne fragmenty raportów z okresu 14-18 lipca 2011 roku, obrazujących ogrom prac, które w tych dniach były wykonywane przez służby publiczne…

W dniu 14 lipca 2011 roku (czwartek) o godz. 1400 w związku z wystąpieniem nawałnicy na terenie powiatu opoczyńskiego, starosta Jan Wieruszewski zwołał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Rozpoczął on pracę w składzie: przewodniczący Jan Wieruszewski – Starosta Opoczyński, zastępca przewodniczącego Grażyna Wielgus – sekretarz powiatu, mł. bryg. Jerzy Wijata – zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie, Janusz Myga – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Inspektor Weterynarii w Opocznie, Andrzej Reszel – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, Tadeusz Zdulski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie, Jan Jóźwik – wójt gminy Białaczów, Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów, Iwona Pluta – zastępca wójta gminy Paradyż, Jan Wieruszewski – burmistrz Opoczna. Zadecydowano, że PZZK będzie pracował  w Urzędzie Gminy w Białaczowie i będzie działał w trybie ciągłym do odwołania. Praca tego zespołu będzie polegała na koordynowaniu działań ratowniczych i  pomocowych na terenach dotkniętych kataklizmem. Od samego początku pracę w/wym. wspomagała Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki, a działalnością strażaków i innych służb ratowniczych kierował zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Mariusz Konieczny. W gminach dotkniętych kataklizmem powołano Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego.
Według wstępnych ustaleń częściowemu zniszczeniu uległo 185 domów mieszkalnych, 268 budynków gospodarczych, obiekty publiczne – szkoły, strażnice OSP, budynek DPS w Białaczowie wraz z zabytkowym parkiem. Dane te mogą ulec zmianie po dokładnych spisaniu przez służby budowlane. Strażacy szacują, ze straty mogą sięgać nawet do 6 mln złotych.
W dniu 14 lipca 2011 roku  PZZK  zbierał dane dotyczące rozmiaru klęski i koordynował działania ratownicze. Po zebraniu  raportów okazało się, że ofiar w ludziach nie ma. Nie zaszła również potrzeba zarządzenia ewakuacji ludności. Do pomocy poszkodowanym, w tym głównie do zabezpieczenia mienia, budynków uszkodzonych i zniszczonych skierowano 5 jednostek  PSP i 30 jednostek OSP. Razem w akcji ratowniczej wzięło udział ok. 150 strażaków oraz strażacy ze szkoły pożarniczej. Najpoważniejszymi problemami, oprócz uszkodzonych domów mieszkalnych i gospodarczych – to uszkodzone linie energetyczne, brak wody i możliwości odprowadzania ścieków, brak przejezdności dróg. W tym czasie działania PZZK skupione były głównie na zabezpieczeniu mienia, budynków (zakładanie plandek i folii) oraz sprowadzenie i podłączenie agregatów prądotwórczych. Przejezdność dróg udało się przywrócić w godzinach wieczornych w tym samym dniu, ale nie udało się przywrócić dostaw energii elektrycznej i wody. Prace przy zabezpieczaniu budynków trwały do późnych godzin nocnych. Policja zwiększyła ilość nocnych patroli, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gmin pozbawionych energii elektrycznej.

W dniu 15 lipca 2011 roku (piątek) PZZK  koordynował działania dotyczące usuwania skutków nawałnicy. Służby energetyczne w ilości ok. 70 osób (20 brygad) przystąpiły do naprawy linii energetycznych. Niektóre odcinki były całkowicie pozbawione słupów, które należało wymienić. Służby drogowe przystąpiły do oczyszczania i porządkowania poboczy dróg, by zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Służby ratownicze w ilości ok. 260 osób (strażacy, więźniowie) pomagały poszkodowanym w usuwaniu skutków kataklizmu – zabezpieczaniu mienia i porządkowaniu terenu. Sami poszkodowani bardzo aktywnie uczestniczyli w usuwaniu skutków nawałnicy.
Wójtowie powołali komisje socjalne, które miały za zadanie dotrzeć do poszkodowanych, opisać rozmiar strat, oraz sytuację socjalną poszkodowanych. Jest to działanie niezbędne, by móc wystąpić o środki do wojewody o pomoc i wypłacić poszkodowanym zapomogi pieniężne do 6000 zł (zapomogi socjalne na pierwsze potrzeby). Wójtowie gmin Białaczów i Żarnów do godz. 17 00 wystąpili do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o konieczne środki na pomoc socjalną poszkodowanym. Służby budowlane, pod nadzorem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (7 komisji) zostały powołane w celu dotarcia do poszkodowanych, by oszacować i określić rozmiar strat, wskazać budynki do remontu lub rozbiórki. Takie działanie jest konieczne, by móc wystąpić do Wojewody o pomoc i wypłacenie poszkodowanym zasiłków na odbudowę zniszczonych domów mieszkalnych.
Służby sanitarne przeprowadziły kontrole ujęć wody, pobrały do badań próbki wody. Było to działanie konieczne, ponieważ w tym dniu udało się doprowadzić do mieszkańców wodę. Ponadto służby sanitarne ratownikom i poszkodowanym rozdawały maseczki ochronne, konieczne przy usuwaniu azbestu i innych materiałów niebezpiecznych. Służby weterynaryjne nie miały zgłoszeń dotyczących padłych zwierząt. Policja zwiększyła ilość nocnych patroli, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gmin pozbawionych energii elektrycznej.

W dniu 16 lipca 2011 roku (sobota) PZZK w dalszym ciągu koordynował działania mające na celu usuwanie skutków nawałnicy i pomoc poszkodowanym. W usuwaniu skutków kataklizmu, głównie porządkowaniu terenu uczestniczyli strażacy i więźniowie w ilości ok. 200 osób.
Nadal działały komisje socjalne powołane przez wójtów gmin, które docierały do poszkodowanych z pomocą socjalną.  Po godz. 14 00 wójt gminy Białaczów zaczął wypłacać pierwsze zasiłki socjalne w wysokości do 6000 zł na rodzinę, na pierwsze niezbędne potrzeby. Wójt gminy Żarnów podjął decyzję o wypłacie tych zasiłków w poniedziałek, tj. 18 lipca 2011 roku.
Służby budowlane, nadzoru budowlanego w zwiększonej  ilości (11 komisji) nadal szacują rozmiar strat. Inspektorzy nadzoru budowlanego ciągle działają w terenie, wśród poszkodowanych. Inspektor sanitarny nadal kontroluje ujęcia wody, pobiera próbki wody do badania i przeprowadza kontrole sklepów dotkniętych kataklizmem. Służby drogowe stale porządkują pobocza dróg, by zwiększyć bezpieczeństwo drogowe.
W dniu 16 lipca 2011 roku niestety nie dociera do wszystkich mieszkańców energia elektryczna. Energetykom udało się naprawić linie energetyczne i doprowadzić energię do stacji transformatorowych. Pozostało rozprowadzenie linii o niższych napięciach.  Energetycy poinformowali PZZK, że w dniu 18 lipca (poniedziałek) powinny już  zdążyć z naprawą wszystkich linii energetycznych.

W dniu 17 lipca 2011 roku (niedziela) PZZK w dalszym ciągu koordynował działania mające na celu usuwanie skutków nawałnicy i pomoc poszkodowanym. W usuwaniu skutków kataklizmu, głównie porządkowaniu terenu uczestniczyło 7 zastępów PSP (40 osób), 14 zastępów OSP (84 osoby), strażacy z Ośrodka Szkolenia PSP w Sieradzu (40 osób), osadzeni z Zakładu Karnego w Goleszach (47 osób). W sumie w usuwaniu skutków kataklizmu w tym dniu brało udział 211 osób.
W tym dniu nadal pracowały w terenie komisje socjalne powołane przez wójtów – po to, by żadna rodzina która potrzebuje pomocy socjalnej, bez niej nie została.
Stale pracowały 3 komisje powołane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie. W dalszym ciągu badana była woda i jej ujęcia (hydrofornie, przepompownie) przez służby sanitarne. Służby energetyczne nieustannie pracowały nad usuwaniem skutków nawałnicy.

18 lipca 2011 roku (poniedziałek) PZZK w dalszym ciągu koordynował działania mające na celu usuwanie skutków nawałnicy i pomocy poszkodowanym. Odbyła się odprawa wszystkich służb po to, by podsumować dotychczasowe działania. Zdaniem zastępcy Komendanta PSP w Opocznie mł. bryg. Jerzego Wijaty, posesje zostały zabezpieczone w 100%. W tym dniu podejmowano szereg interwencji głównie na zgłoszenia mieszkańców (w gminie Żarnów – 12 zgłoszeń o drzewach pochylonych zagrażających budynkom, a w gminie Białaczów – 8 zgłoszeń). W porządkowaniu terenu uczestniczyło 50 osób.
Nadal bez prądu pozostawało ok. 100 gospodarstw, ale zdaniem energetyków do końca dnia dostawy energii powinny być wznowione do wszystkich posesji. Służby sanitarne poinformowały, że woda w gminie Białaczów nie jest skażona, a badanie wody w gminie Żarnów należy powtórzyć (ostateczny wynik – pozytywny).
W gminie Białaczów zasiłki socjalne  są wypłacone wszystkim poszkodowanym, którzy do takiej pomocy się zakwalifikowali. Jest to suma 166 500 zł. Przyznano je 50 rodzinom. W gminie Żarnów zasiłki socjalne wypłacane są od godzin porannych, przyznano je 48 poszkodowanym na kwotę 180 500 zł (choć prace komisji nadal trwają). Komisje socjalne i pracownicy urzędów gmin zbierają informacje dotyczące organizacji wypoczynku kolonijnego dzieci z terenów dotkniętych kataklizmem (na wniosek wojewody i Kuratorium Oświaty w Łodzi).
W dniu dzisiejszym, w dalszym ciągu działają w terenie 3 komisje powołane przez PINB. W wyniku prac komisji ustalono, że zniszczeniu i uszkodzeniu uległo 213 budynków mieszkalnych i  378 budynków gospodarczych.
Oszacowano wstępnie straty. W gminie Żarnów jest to kwota: 2 545 933 zł, a w gminie Białaczów – 2 132 181 zł. Straty te są szacowane tylko w stosunku do domów mieszkalnych. Właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych mogą składać wnioski do wójtów o zasiłki na odtworzenie budynków mieszkalnych. Maksymalna kwota zasiłku to 100 tys. zł. Zasiłek ten będzie wypłacany w transzach po 10 tys. zł. po przedstawieniu faktur.
Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, podsumowując działania PZZK i służb, podziękowała za pracę i zaangażowanie wszystkim biorącym udział w ratowaniu  i pomocy poszkodowanym, które oceniła działania  bardzo wysoko. Podziękowania złożył również wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński.
Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski, podsumowując całość działań, również podziękował wszystkim za pracę i ogromne zaangażowanie. W tak trudnym dla wszystkich czasie, działania służb ocenił bardzo pozytywnie.