Komunikat POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dodano: sobota, 23 lipca 2011

Komunikat POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
20 lipca 2011 r. godz. 12.00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Opocznie
Budynki mieszkalne i gospodarcze są zabezpieczone w 100%. Obecnie działania straży polegają na wycinaniu pochylonych drzew nad budynkami lub drogami i usuwanie zwisów, w miejscach gdzie występuje zagrożenia bezpieczeństwa. W działaniach tych bierze udział 50 strażaków na terenie wszystkich 4 gmin dotkniętych klęską. Pracują 2 podnośniki z terenu powiatu i 1 podnośnik oddelegowany z terenu Łodzi.Energetyka
Na dzień 19 lipca br. brak jest dostaw energii do16 posesji: w Parczowie – 3 gospodarstwa, w Petrykozach – 3, w Parczówku – 1, w Myśliborzu – 1 i w Topolicach – 6 gospodarstw.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Z wyników kontrolnych służb budowlanych – tam, gdzie do dnia 20 lipca br. przeprowadzono kontrole, wynika, że: budynków, które uległy katastrofie budowlanej jest ogółem 218, w tym: budynków mieszkalnych – 80, budynków gospodarczych – 138.
Budynki uszkodzone – ogółem 395 , w tym: budynki mieszkalne – 147 , budynki gospodarcze – 245, budynki użyteczności publicznej – 3.
Budynki mieszkalne do rozbiórki – 1, budynki gospodarcze do rozbiórki – 65, budynki mieszkalne wyłączone z użytkowania – 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Służby sanitarne przekazały informację, że po badaniach wody z terenów objętych klęską, woda jest zdatna do spożycia i nie ma zagrożeń epidemiologicznych. Ujęcia wody są pod stałym nadzorem tych służb.

Państwowy Inspektor Weterynarii
Służby weterynaryjne nie mają żadnych zgłoszeń dotyczących padłych zwierząt. Nie stwierdzono zwierząt, które uległyby poranieniu i nie występuje żadne zagrożenie.

Nadleśnictwo Opoczno
W oparciu o wstępne szacunki wynika, że w  lasach prywatnych obszar objęty szkodami to powierzchnia ok. 3000 ha. Stanowi to ok. 1/3 powierzchni lasów prywatnych. Z tego do odnowienia, według bardzo wstępnych szacunków leśników, będzie powierzchnia od 100 do 300 ha. Administracja lasów państwowych nadal szacują straty w drzewostanie. Od 21 lipca br. do Urzędu Gminy Białaczów i Urzędu Gminy Żarnów będą oddelegowani leśnicy, którzy działając  na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Opoczyńskim a Nadleśnictwem Opoczno z/s w Sitowej, będą przyjmować od właścicieli lasów prywatnych zgłoszenia, a następnie wyjeżdżać w teren i cechować drewno oraz  wydawać świadectwa legalizacji.

Pomoc poszkodowanym
Białaczów – wydano 87 decyzji przyznających zasiłki socjalne (do 6000 zł) i wypłacono zasiłki socjalne na kwotę 256100 zł. W dalszym ciągu GOPS ocenia sytuację poszkodowanych rodzin.
Żarnów – wydano 50 decyzji przyznających zasiłki socjalne (od 1000 do 6000 zł) i wypłacono zasiłki socjalne na kwotę 192 100 zł. W dalszym ciągu GOPS ocenia sytuację poszkodowanych rodzin.
Zasiłki na odbudowę (odtworzenie) budynków mieszkalnych będą przyznawane w wysokości od 10000 zł do 100 000 zł (lub więcej w uzasadnionych przypadkach) i wypłacane w transzach po 10000 zł – po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy i przedstawieniu protokołu szkód. Gminy szacują straty, przyjmują wnioski od poszkodowanych i przygotowują zestawienia oraz wystąpienie do wojewody o środki finansowe na ten cel.
W przypadkach uszkodzonych budynków gospodarczych i szkód lub strat w płodach rolnych, rolnicy którzy utracili więcej niż 30% wartości (liczonej od średniego dochodu z gospodarstwa z ostatnich 3 lat), będą mogli uzyskać odszkodowanie do 5000 zł – o ile mieli ubezpieczone gospodarstwo. Jeżeli gospodarstwo nie było ubezpieczone, to kwota ta będzie pomniejszona o 50%.
Ponadto, rolnicy od 18 lipca br. do 29 sierpnia br. mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o środki finansowe na odbudowę utraconego mienia trwałego. Mienie trwałe to budynki, urządzenia o wartości powyżej 3,5 tys. zł oraz uprawy. Pozyskane z tego „programu” środki mogą wynosić do 90% wartości potrzeby odbudowy, ale nie więcej niż 300000 zł. Ponadto występuje bezwzględny warunek ubezpieczenia mienia, którego odbudowa została sfinansowana w ramach tych środków.