Pomoc osobom poszkodowanym przez kataklizm w dniu 14 lipca 2011 roku

Dodano: niedziela, 24 lipca 2011

Zasiłki oraz odszkodowania na odbudowę domu mieszkalnego wypłacane są na podstawie prac dwóch komisji:

  1. Komisji składającej się z pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie;
  2. Komisji składającej się z inspektorów nadzoru budowlanego.

Po nawałnicy, która spustoszyła dużą część gminy Żarnów, komisje dotarły do wszystkich poszkodowanych. Mimo iż od katastrofy minął już jakiś czas, to jednak komisje nadal wykonują swoją pracę. Jeżeli uważacie Państwo, że konieczna jest jeszcze wizyta członków wymienionych wyżej komisji – prosimy o kontakt pod numerami telefonów (44) 757-70-55 (UG Żarnów), 694-762-981 (kierownik GOPS) lub 517-343-600 (wójt gminy).

Protokoły z prac tych komisji są podstawą do wypłaty zasiłku socjalnego (do 6000 zł – zasiłki dla najbardziej potrzebujących) przeznaczonego na pierwsze niezbędne potrzeby – odzież, żywność, leki, niezbędne przedmioty domowego użytku, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu.

Protokoły z prac obu komisji oraz wniosek, który należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Żarnów, ul. Opoczyńska 5) są podstawą do wypłaty zasiłku celowego przeznaczonego na remont budynku lub lokalu mieszkalnego. Jeżeli w dniu 14 lipca 2011 roku w zniszczonym lokalu nie było prowadzone gospodarstwo domowe nie zachodzą przesłanki do wypłaty odszkodowania. Pomoc nie przysługuje również na remont budynków gospodarczych, domów w budowie oraz domków rekreacyjnych/letniskowych.

Pomoc przyznawana będzie w transzach po 10 tys. złotych. W przypadku nie rozliczenia poniesionych wydatków lub przeznaczenia pomocy na cel niezgodny z celem na jaki została ona udzielona następuje zwrot pomocy (na podstawie ustawy o pomocy społecznej). W przypadkach uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami możliwe jest przyznanie kolejnych transz pomocy. Wypłata kolejnej transzy zasiłku przeznaczonego na remont poprzedza weryfikacja sposobu wykorzystania poprzedniej transzy (rozliczenie na podstawie faktur oraz rachunków). Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku od skutków klęsk żywiołowych.

Poniżej – szczegółowe, dodatkowe informacje:

Pomoc udzielana jest w formie zasiłków celowych przyznanych na zasadach określonych w art. 40 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), przez kierownika ośrodka pomocy społecznej działającego z upoważnienia wójta.

Pomoc przyznawana jest osobom/rodzinom prowadzącym w dniu zdarzenia klęskowego gospodarstwo domowe w zniszczonym w wyniku zdarzenia budynku/lokalu mieszkalnym. Jeżeli w dniu zdarzenia w budynku nie było prowadzone gospodarstwo domowe nie ma przesłanek do udzielenia pomocy. Pomoc nie przysługuje na remont budynków/lokali innych niż mieszkalne (np. budynków w budowie, domów rekreacyjnych, letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych), ani na remont obiektów o innym charakterze niż mieszkalny (np. dróg dojazdowych).

Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy część X kwestionariusza wywiadu „Dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego”, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138). Pomoc może być przyznana w drodze jednej lub kilku decyzji, którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej, z wnioskiem może wystąpić: właściciel, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, najemca, osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia oraz osoba zajmująca lokale socjalne lub lokale zamienne. W przypadku kiedy w jednym budynku prowadzonych było faktycznie kilka gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde gospodarstwo domowe, jednakże łączną wysokość środków przyznanych na remont budynku/lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków klęski. Wysokość pomocy powinna być różnicowana w zależności od wysokości szkód poniesionych w wyniku zdarzenia klęskowego.

Pomoc w formie zasiłku do 6 tys. zł

Pomoc w tej formie może być udzielona tylko osobom, w przypadku których uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ budynek/lokal mieszkalny. W przypadku udzielania pomocy należy wziąć pod uwagę indywidualną sytuację osób i rodzin oraz dokonać rozpoznania faktycznych potrzeb osób poszkodowanych. Zasiłek przeznaczony jest na najbardziej pilne potrzeby osoby/rodziny przez co rozumie się w szczególności zabezpieczenie bądź remont budynku/lokalu mieszkalnego zniszczonego w wyniku zdarzenia klęskowego. Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu oraz prace, które trzeba pilnie wykonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe.

Pomoc w formie zasiłków na remont i odbudowę w przypadkach znacznych zniszczeń budynków mieszkalnych

Przyznanie zasiłku wyższego niż 6 tys. zł może nastąpić tylko w przypadku, kiedy z zasiłku do 6 tys. zł nie zaspokojono wszelkich potrzeb osób/rodzin związanych z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego. W przypadku, kiedy osoba otrzymała zasiłek do 6 tys. zł i ubiega się o zasiłek do 10 tys. zł na remont budynku/lokalu mieszkalnego, przy ustalaniu wysokości zasiłku do 10 tys. jego kwotę należy pomniejszyć o tę cześć zasiłku do 6 tys. zł, która została wydatkowana na remont. Łączna kwota zasiłków do 6 tys. zł i 10 tys. zł nie może przekroczyć wysokości szkód spowodowanych zdarzeniem klęskowym. Pomoc przyznawana jest na remont lub odbudowę budynków/lokali mieszkalnych. Pomoc powinna być przyznawana w transzach. Wielkość pierwszej transzy może wynosić do 10 tyś. zł. Wypłata kolejnej transzy zasiłku przeznaczonej na remont, winna zostać poprzedzona weryfikacją sposobu wykorzystania poprzednich środków, przyznanych na remont.

Niezbędne jest rozliczenie przyznanej pomocy poprzez przedstawienie faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki związane z remontem budynku/lokalu mieszkalnego. W przypadku, gdy osoba nie rozliczy poniesionych wydatków lub wydatkuje środki niezgodnie z przeznaczeniem, ośrodek wystąpi z żądaniem zwrotu zasiłku.

Dotychczas na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa łódzkiego poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz i huraganów, Wojewoda Łódzki przekazała do gminy Żarnów kwotę w łącznej wysokości 250.000 zł. Na dzień 20 lipca 2011 r. gmina Żarnów wypłaciła 50 zasiłków do 6 tys. zł na łączną kwotę 192 500 zł.

W związku ze zgłaszanymi przez poszkodowane gminy kolejnymi potrzebami, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przekazanie dodatkowych środków finansowych na wypłatę zasiłków na odbudowę i remont budynków mieszkalnych w ogólnej kwocie 3 600 000 zł (dla gmin Białaczów i Żarnów).

 

 

Redakcja