Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Miedznej Murowanej i Straszowej Woli

Dodano: niedziela, 11 grudnia 2011

Zakończyła się jedna z największych inwestycji ostatnich lat w gminie Żarnow, realizowana w latach 2010/2011. Była nią budowa sieci kanalizacyjnej w Miedznej Murowanej i Straszowej Woli. Inwestycja dofinansowana była z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt tego inwestycyjnego zadania wyniósł prawie 4,5 mln złotych brutto, z czego środki własne gminy stanowiły ok. 15%. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego pod koniec 2009 roku, wybrano ofertę firmy „Binstal” Bożeny Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego. Inwestycja polegała na wybudowaniu prawie 15 km sieci kanalizacyjnej w Miedznej Murowanej i Straszowej Woli. Ścieki z tych dwóch miejscowości trafiają do oczyszczalni ścieków w Białaczowie. Spośród prawie 15 km sieci kanalizacyjnej, ok. 7 km to kanały sieciowe grawitacyjne o dużym przekroju. Długość kanałów przyłączeniowych wniosła prawie 3,2 km, a pozostała część sieci kanalizacyjnej to kosztowne rurociągi tłoczne. Inwestycja obejmowała wykonanie pięciu pompowni ścieków, spośród których cztery zlokalizowano na gruntach wsi Miedzna Murowana, a jedną w Straszowej Woli. Wykonano je w miejscach, gdzie nie było możliwe wykonanie tańszej sieci grawitacyjnej. Łącznie zrealizowano 170 przyłączy sanitarnych. 120 z nich zostało zainstalowanych w Miedznej Murowanej, a 50 – w Straszowej Woli. Przewidujemy, iż do oczyszczalni ścieków w Białaczowie wpływać będzie 8500 m3 ścieków na rok (średnio po ok. 50 m3 z jednego gospodarstwa).

Wielomiesięczne prace ziemne były bardzo uciążliwe dla mieszkańców, którzy jednak wreszcie doczekali się końca tej priorytetowej inwestycji. Roboty ziemne dotyczyły wykonywania niezliczonej ilości wykopów, przekopów i przewiertów, a także ich odwodnienia i szalowania. Po ułożeniu elementów instalacji następowanie zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, dowóz gruntów sypkich w celach technologicznych oraz wywóz nadmiaru gruntu. Inwestycji towarzyszyło kopanie licznych studni, było ich aż 147 sztuk, w tym 28 tzw. studni kaskadowych. Dodatkowo wykonano 282 studzienki inspekcyjne. Przepływ ścieków musi być stale monitorowany, by nie dochodziło nie tylko do awarii, ale również i nadużyć z nielegalnymi przyłączeniami.

 

 

 

Cały czas istnieje możliwość podłączenia swoich domostw i gospodarstw do kanalizacji. Konieczne jest złożenie podania w sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie, z którego treści wynikać będzie termin wykonania podłączenia do sieci. Montaż instancji wykonuje sam zainteresowany, jednak sprawdzenia podłączenia do sieci dokonywać będzie upoważniony pracownik gminy. Dopiero potem wykop można zasypać i wyrównać teren. Po wykonaniu opisanych czynności, można przystąpić do podpisania umowy na odprowadzenie ścieków. Sporządzania umów dokonuje pracownik Urzędu Gminy w Żarnowie Krzysztof Szczegielniak (parter, pok. nr 19; tel. 44 757-70-55 wewn. 38). W przypadku wykorzystywania wody do celów gospodarczych (hodowla zwierząt, podlewanie ogródków) zaleca się montaż na własny koszt tzw. podlicznikow, wskazujących zużycie wody, która nie jest odprowadzana do kanalizacji. Zmniejszy to znacznie rachunki zainteresowanych mieszkańców. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór wykonanego przyłącza są: sekretarz Bogdan Kubiszewski (tel. 44 757-70-55 wewn. 23) i pracownik odpowiedzialny za gospodarkę komunalną Michał Smak (tel. 44 757-70-55 wewn. 36). Zapraszamy wszystkich do współpracy…