Zakończono realizację zadań finansowanych oraz współfinansowanych w ramach programu „Sołectwo na plus” w 2022 r.

Dodano: środa, 30 listopada 2022

Granty Sołeckie

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości po 12 000,00 zł dla sołectw: Bronów, Budków, Nadole, Straszowa Wola oraz 7 500,00 zł dla sołectwa Trojanowice przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach projektu  „Sołectwo na plus” zrealizowano zadania pn.:

 • „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Bronów – w ramach projektu został zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury, tj. zestaw zabawowy. Stworzenie takiego miejsca pozwoliło na spędzanie wolnego czasu w miejscu dostosowanym dla najmłodszych. Przyczyniło się to do integracji i spotkań mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi Bronów byli zaangażowani w realizację projektu poprzez plantowanie terenu pod urządzenia oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 10 757,27 zł.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie” – w ramach zadania sołectwo Budków wykonało prace polegające na przygotowaniu podłoża w budynku gospodarczym, wykonaniu wylewki betonowej oraz doposażeniu budynku w okna i drzwi wejściowe. Dzięki modernizacji budynku gospodarczego na placu świetlicy wiejskiej stworzone zostało zaplecze techniczne, które pozwoli na należyte przechowywanie sprzętu tj. kosiarki, narzędzia ręczne, ławek, krzeseł, co przyczyniło się do zapobiegania zniszczenia sprzętu oraz korozji. Całkowita wartość zadania wynosi 12 000,00 zł.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Odmulanie stawu obok remizy OSP w Straszowej Woli” – w ramach projektu zostało wykonane odmulenie, oczyszczenie stawu w centrum miejscowości, ułożenie płyt ażurowych przy stawie od strony drogi, ułożenie kostki brukowej przy figurkach znajdujących się nad stawem, zamontowana została ławka oraz lampa solarna przy stawie, co poprawiło znacząco estetykę wokół stawu oraz przywróciło mu dawną świetność. Całkowita wartość zadania wynosi 24 685,55 zł w tym:
  • odmulenie stawu: 23 001,00 zł – współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego;
  • zakup i montaż ławki: 950,00 zł – finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego;
  • zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej: 734,55 zł – finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany/współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa ŁódzkiegoProjekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trojanowice” – w ramach zadania zakupione zostało wyposażenie w postaci profesjonalnej patelni elektrycznej oraz kosiarki spalinowej z napędem. W miejscowości Trojanowice działa towarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice. Doposażenie świetlicy ułatwiło prace członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom przy organizacji różnych lokalnych uroczystości. Zakup kosiarki spalinowej pomaga w utrzymaniu terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej. Całkowita wartość zadania wynosi 6 540,00 zł.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • „Zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice” w sołectwie Nadole – projekt obejmował zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę, w którym ma siedzibę oraz, w którym czynnie działa Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu. Zakupiony pawilon ma ogólnodostępny charakter służący społeczności lokalnej, ponieważ jest miejscem organizowania wspólnych spotkań propagujących oraz kultywujących miejscowe obyczaje, miejscem gdzie wspólnie przygotowywane są potrawy z wykorzystaniem produktów lokalnych, miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych oraz zebrań wiejskich angażując przy tym oraz integrując lokalną społeczność. Całkowita wartość zadania wynosi 18 000,00 zł.

Projekt współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Powstała infrastruktura przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpływa również na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poszczególnych sołectw. Zagospodarowanie tych terenów wpłynęło na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło ich aktywizację, co wyraziło się w życiu wsi i gminy.

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa