Zakończony kolejny etap budowy kanalizacji w Żarnowie, Topolicach i Trojanowicach

Dodano: poniedziałek, 12 grudnia 2011

W gminie Żarnów zakończono inwestycję realizowaną w latach 2010-2011 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice, Trojanowice”. Była ona dofinansowana w ramach tzw. działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ok. 2,5 mln złotych, z czego środki własne gminy to ok. 25%. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska „HYDROMEL” Sp. z o.o. w Końskich, która bardzo szybko i sprawnie zrealizowała to przedsięwzięcie, które okazało się nieco tańsze z powodu zmniejszenia zakresu robót.

 

 

 

Inwestycja obejmowała znaczącą część Żarnowa oraz sąsiednie wsie Trojanowice i Topolice. W samym Żarnowie przeprowadzono roboty m.in. przy ulicach Przedborskiej, 17-go stycznia, Piotrkowskiej, Wolności, Szerokiej, Polnej, Zielonej i Opoczyńskiej. Ta priorytetowa inwestycja polegała na wykonaniu kanałów sieciowych grawitacyjnych o długości ponad 4,5 km, 760-metrowych rurociągów tłocznych i dwóch przepompowni ścieków. Tzw. kosztami niekwalifikowanymi inwestycji była sieć kanalizacyjna o długości ok. 620 m, kanały przyłączeniowe (770 m) oraz 50 przyłączy sanitarnych. W wyniku realizacji zadania wykonano prawie 6,7 km kanalizacji sanitarnej z dwiema przepompowniami, znajdującymi się w północnej części Topolic oraz na granicy Żarnowa i Trojanowic. Co najważniejsze, osiągnięto bardzo wymierny efekt ekologiczny w postaci umożliwienia odprowadzania ścieków socjalno – bytowych w ilości 8,7 tys. m3 na rok do oczyszczalni ścieków przy ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie.

 

 

 

Niestety, przed odbiorem technicznym robót, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na zainstalowaniu innych studni, niż pierwotnie projektowano, zmiany rur stalowych ochronnych i przeciskowych, zwiększenie długości rur stalowych przy przejściach przez drogę powiatową Żarnów – Pilichowice, a także montażu zasuw na rurociągach dopływowych. Zainstalowano także moduł GSM, monitorujący linię kanalizacyjną i ostrzegający pracowników gminy w przypadku wystąpienia awarii. Wartość tych robót wyniosła ponad 55 tys. złotych, jednak były one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu.

 

 

 

W przyszłym roku budowa kanalizacji sanitarnej będzie w naszej gminie kontynuowana.