Zapraszamy do Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Żarnowie

Dodano: piątek, 28 stycznia 2022

Przypominamy mieszkańcom Gminy Żarnów, iż w Urzędzie Gminy w Żarnowie funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”, mający na celu ułatwić mieszkańcom ubieganie się o dotacje na wymianę starych pieców, ocieplenie domów oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

 Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 1. Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła:
 • Kotły gazowe
 • Kotły olejowe
 • Węzły cieplne
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Pompy ciepła
 • Kotły na paliwo stałe (pellet) spełniające wymagania programu
 1. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła.
 2. Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów).
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplne.
 4. Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
 5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 6. Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

W ostatnim czasie rozpoczęła się trzecia część Programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł. Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór do programu „Czyste Powietrze” nie dotyczy budynków nowobudowanych i wielorodzinnych.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

1. termin rozpoczęcia (jeśli poniesiono już koszty – to data poniesienia pierwszego, lub dzień złożenia wniosku) i planowany termin zakończenia (dodać 30 miesięcy)
2. podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.)
3.
numer rachunku bankowego wnioskodawcy
4.
informacje ogólne o budynku w tym obowiązkowo:
nr księgi wieczystej (jeśli nie ma to dokument potwierdzający własność)
– nr działki
powierzchnia całkowita
– powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (jeśli jest prowadzona) rok budowy budynku (rok pozwolenia na budowę)
5.
Źródło ciepła – koszt wymiany
6.
Termomodernizacja
– co ocieplamy, powierzchnia ocieplenia i czym chcemy ocieplić (styropian
biały, twardy, grafitowy, wełna mineralna itd.). Jaki współczynnik lambda ma wybrany materiał, który planujemy kupić.
powierzchnia okien do wymiany w metrach kwadratowych
powierzchnia drzwi zewnętrznych/bram garażowych do wymiany w metrach kwadratowych
– koszty poszczególnych inwestycji (w przybliżeniu)
7.
Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe (osoby, które razem mieszkają i się wspólnie utrzymują) – numery PESEL wszystkich domowników

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć:

a) Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego dorosłego domownika o dochodach za rok ubiegły lub PIT-y roczne składane do US (z pieczątką US lub Urzędowym Poświadczeniem Odbioru jeśli PIT składany elektronicznie)
Jeśli nie ma dochodów to zaświadczenie z US (zerowe) każdego dorosłego domownika
Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
– Dokumenty potwierdzające inne nieopodatkowane dochody (decyzje, wyroki sądowe itd.)
b) ODO 1 oświadczenie wg wzoru podpisane przez wszystkich dorosłych domowników.
c) Audyt energetyczny – nie jest konieczny, ale jeśli został wykonany to należy dołączyć

Punkt obsługi interesantów znajduje się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9 (na parterze). Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 14:00, kontakt telefoniczny: 44 75 77 055 wew. 26 (w godzinach otwarcia punktu).

Kliknij, aby powiększyć…

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy Żarnów

Mapa Gminy Żarnów