Zapraszamy do udziału w konkursie „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

Dodano: niedziela, 07 lipca 2013

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zakres Konkursu obejmuje m.in. następujące działania: zachowanie miejsc gniazdowania ptaków; ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie; ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie; zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów; zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy; ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Terminarz V edycji Konkursu:
przyjmowanie kart zgłoszeniowych – do 18 października 2013 r.
rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureatów – do 15 listopada 2013 r.
uroczystość podsumowania konkursu – do 31 grudnia 2013 r.

 
Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 40.000,00 zł. Zachęcamy do lektury plakatu i odwiedzenia strony internetowej organizatora…