Zapraszamy miłośników przyrody do udziału w konkursie „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

Dodano: środa, 01 sierpnia 2012

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów do udziału w IV edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zakres Konkursu obejmuje m.in. następujące działania:

• zachowanie miejsc gniazdowania ptaków;

• ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;

• zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów;

• zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;

• ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Załącznik 1

Załącznik 2