Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dodano: wtorek, 04 lutego 2014
Zachęcamy rolników zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów i prowadzących gospodarstwo rolne do składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego tekstu…

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
Sprawy merytorycznie załatwia:
Referat Finansowy
pok. Nr 19
telefon: 44 757 70 55 wewn. 28
e- mail: sekretariat@zarnow.eu

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego

IV. Termin załatwienia sprawy:

1. Termin składania wniosków:
    a) 1- 28 lutego (faktury za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia)
    b) 1 – 31 sierpnia (od 1 lutego do 31 lipca)
2. Wydanie decyzji – 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Wypłata kwoty zwrotu podatku określona w decyzji nastąpi w terminie od 1- 30 kwietnia i od 1 – 31 października

V. Dodatkowe informacje:

Wniosek o zwrot podatku można odebrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 19.

VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami
2. Odbiór decyzji: osobiście lub za pośrednictwem poczty
3. Zwrot podatku dokonywany będzie w kasie Urzędu Gminy lub rachunek bankowy podatnika

VII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Żarnów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dołączony plik:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej