Roboty zrealizowane na rzekach administrowanych przez Wojewódzki Związek melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na terenie gminy Żarnów w 2013 roku

Dodano: poniedziałek, 03 lutego 2014

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące najważniejszych robót realizowanych w 2013 roku na terenie Gminy Żarnów przez Wojewódzki Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi / Terenowy Inspektorat w Białaczowie, którym kieruje Czesław Pawlik. Podajemy również informacje o przewidywanych robotach melioracyjnych w 2014 roku.

1)    Zbiornik wodny Miedzna Murowana

całoroczne utrzymanie zbiornika wodnego polegające na: wykoszenie porostów oraz z wygrabieniem i wywozem ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z terenu zapory czołowej, z terenu rowów podsiąkowych zapory bocznej i czołowej, z terenu wokół pompowni Nadole oraz obrzeży zbiornika, oczyszczenie studzienek drenarskich, wycięcie kęp z krzaków i wikliny z terenu zapory czołowej oraz na części odpływowej zabudowanej biologicznie, usuwanie zatorów z kry i lodu oraz innych zanieczyszczeń gromadzących w obrębie jazu, uzupełnianie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu za kiszką faszynową wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Żarnów – Opoczno, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia w miejscowości Nadole i Miedzna Murowana obok Wodomistrzówki, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi pochodzących z przycięcia krzaków, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, konserwacja szandorów przez trzykrotne powlekanie preparatami oleistymi z ułożeniem w przewiewne stosy.

2)Budowle piętrzące – 3szt.:

 • jaz w km 3+060 Młynówki II rz. Czarnej Malenieckiej,
 • stopień żelbetowy w km 24+100 rz. Czarnej Malenieckiej (Koneckiej),
 • jaz w km 25+350 rz. Czarnej Malenieckiej (Koneckiej).

– na terenie gminy Żarnów powyższe budowle znajdują w całorocznym utrzymaniu Terenowego Inspektoratu  w Białaczowie. Utrzymanie budowli wiąże się z realizacją robót polegających na: wykoszeniu porostów ze skarp w obrębie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem, konserwacji mechanizmów, drobnych naprawach urządzeń mechanicznych, smarowaniu, wymianie olejów w reduktorach, uzupełnianiu zabezpieczeń, zabezpieczeniu budowli na okres jesienno-zimowy, konserwacji szandorów, kontroli stanu technicznego budowli, usuwaniu zanieczyszczeń, rozbiórce zatorów i przetamowań powstałych w obrębie budowli utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki, uzupełnieniu drobnych ubezpieczeń, przycięciu suchych kęp z wikliny w obrębie budowli, uzupełnieniu podwodnego i nadwodnego narzutu kamiennego na poszurze budowli przy stopniu żelbetowym w km 25+350 rz. Czarna Maleniecka (Konecka).

       Na rok 2014 zaplanowane są do realizacji na terenie gminy Żarnów następujące zadania:

 • Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. rz. Potok Jasion gm. Żarnów, pow. opoczyński km 0+000-4+800.

W ramach zadania na terenie gminy Żarnów planuje się następujące roboty: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem, rozbiórkę przetamowań utworzonych przez bobry, utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki Potok Jasion (17 szt. przetamowań), rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi krzaków z rozbiórki przetamowań wraz wywożeniem pozostałości po rozbiórce, ręczne ścinanie krzaków utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi krzaków z wycinki, uzupełnienie ubytków i braków tłucznia w nawierzchni jezdnej wraz z zagęszczeniem na przepustach w km 3+900, 4+125, 4+675, 4+800 oraz na podjazdach przy mostach w km 3+070, 3+370 rzeki Potok Jasion, naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm.  w km 0+000-0+300, w km 3+045-3+095 i w km 3+345-3+395 rzeki Potok Jasion, oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu w km 3+900, 4+125, 4+675, 4+800 rzeki Potok Jasion, uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu w km 3+045-3+095 i w km 3+345-3+395 rzeki Potok Jasion, naprawa brakujących barierek ochronnych na mostach w km 3+070, 3+370 rzeki Potok Jasion.

 • Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, rz. Wąglanka, w km 0+000-11+475 i 16+000-21+500, w tym w km 6+380-8+875 (odcinek rzeki zrealizowany przy udziale środków PROW), gm. Opoczno, Białaczów, Żarnów, pow. opoczyński

W ramach zadania na terenie gminy Żarnów planuje się następujące roboty: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi krzaków, hakowanie dna, rozbiórka przetamowań powstałych samoistnie z gałęzi, krzaków i śmieci utrudniających swobodny spływ wód w korycie, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi krzaków z rozbiórki przetamowań, wywożenie pozostałości po rozbiórce przetamowań.

 • Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Naprawa budowli na rzece Wąglance (budowle komunikacyjne i hydrotechniczne) w km 2+538, 2+610, 2+940, 18+300, 19+600 gm. Opoczno, Żarnów pow. opoczyński

W ramach zadania na terenie gminy Żarnów planuje się następujące roboty: zerwanie uszkodzonych i podmytych przez wodę umocnień przejazdów w bród z trylinki betonowej w km 18+300 i w km 19+600, naprawa warstwy jezdnej przejazdów w bród km 18+300, 19+600, naprawa palisady z kołków 7-9 cm przy przejazdach w bród w km 18+300 i 19+600, naprawa – uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu za kiszką przy przejazdach w bród w km 18+300 i w km 19+600, naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm. przy przejazdach w bród w km 18+300 i w km 19+600,

 • Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Odmulenie osadnika przy wlocie wód rzeki Wąglanki do zbiornika wodnego pn. „Miedzna”. rz. Wąglanka km 16+500 gm. Żarnów powiat opoczyński

W ramach zadania na terenie gminy Żarnów planuje się następujące roboty: wykonanie odmulenia osadnika przy wlocie wód rzeki Wąglanki do zbiornika wodnego Miedzna, rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z odmulenia osadnika, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia, naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm w km 16+380-16+500 rzeki Wąglanki, naprawa umocnienia podłoża z geowłókniny za kiszką faszynową w km 16+380-16+500 rzeki Wąglanki, naprawa nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu z kamienia ciężkiego w km 16+380-16+500.

 • Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. rz. Ciek Topolice w km 0+000-10+000, gm. Paradyż, Żarnów pow. opoczyński. 

W ramach zadania na terenie gminy Żarnów planuje się następujące roboty: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki, rozdrobienie rębakiem pozyskanych gałęzi z wycinki krzaków, rozbiórka przetamowania utrudniającego swobodny spływ wód w korycie rzeki wraz z zagospodarowaniem odpadów w km 4+700, hakowanie dna rzeki w km 0+000-10+000, naprawa istniejących budowli tj. przepustów rurowych w km 4+430, 3+820, 9+375 poprzez wykonanie naprawy uszczelnienia łączeń kręgów wraz z zasypaniem i zagęszczeniem, wykonanie naprawy fundamentów przyczółków żelbetowych budowli w km 6+575, 9+375, naprawa pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm na odcinku w km 0+500-1+800, oraz przy budowlach w km 4+430, 3+820, 4+750, 6+575, 9+375, uzupełnienie ubytków i braków w nawierzchni na przepustach w km 4+430, 3+820, 4+750, 6+575, 9+375 wraz z zagęszczeniem, naprawa nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu przy budowlach w km 4+430, 3+820, 4+750, 6+575.

 • Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. „Miedzna”, rz. Wąglanka km 11+475, gm. Białaczów, Żarnów, powiat opoczyński.

całoroczne utrzymanie zbiornika wodnego polegające na: wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem i wywozem ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z terenu zapory czołowej, z terenu rowów podsiąkowych zapory bocznej i czołowej, z terenu wokół pompowni Nadole oraz obrzeży zbiornika, oczyszczenie studzienek drenarskich, wycięcie kęp z krzaków i wikliny z terenu zapory czołowej oraz na części odpływowej zabudowanej biologicznie, usuwanie zatorów z kry i lodu oraz innych zanieczyszczeń gromadzących w obrębie jazu, uzupełnianie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu za kiszką faszynową wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Żarnów-Opoczno, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia w miejscowości Nadole i Miedzna Murowana obok Wodomistrzówki, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi pochodzących z przycięcia krzaków, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, konserwacja szandorów przez trzykrotne powlekanie preparatami oleistymi z ułożeniem w przewiewne stosy, naprawa drogi przy zaporze czołowej zbiornika wodnego „Miedzna”, czyszczenie poboczy chodnika i korytek ściekowych na drodze koło jazu, montaż łaty wodowskazowej na ścianach budowli we wskazanym miejscu na moście w Niemojowicach.

 • Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych.  Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, pow. opoczyński  

– na terenie gminy Żarnów w całorocznym utrzymaniu Terenowego Inspektoratu w Białaczowie znajdują się następujące budowle:

 • jaz w km 3+060 Młynówki II rz. Czarnej Malenieckiej,
 • stopień żelbetowy w km 24+100 rz. Czarnej Malenieckiej (Koneckiej),
 • jaz w km 25+350 rz. Czarnej Malenieckiej (Koneckiej).

Utrzymanie ww.  budowli wiąże się z realizacją robót polegających na: wykoszeniu porostów ze skarp w obrębie budowli wraz z wygrabieniem i wywozem, konserwacją mechanizmów, drobnych naprawach urządzeń mechanicznych, smarowaniu, wymianie olejów w reduktorach, uzupełnianiu zabezpieczeń, zabezpieczeniu budowli na okres jesienno-zimowy, konserwacji szandorów, kontroli stanu technicznego budowli, usuwaniu zanieczyszczeń, rozbiórce zatorów i przetamowań powstałych w obrębie budowli utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki, uzupełnieniu drobnych ubezpieczeń, przycięciu suchych kęp z wikliny w obrębie budowli.