Budowa nowej drogi gminnej Malenie – Adamów

Dodano: sobota, 03 grudnia 2011

W ostatnim czasie zakończona została kolejna inwestycja drogowa w gminie Żarnow. Był nią kompleksowy remont drogi Malenie – Adamów, a właściwie budowa nowej drogi o nawierzchni asfaltowej, o jakiej przed laty można było tylko marzyć. Malenie i Adamów leżą nad rzeką Czarną – na skraju gminy Żarnow, powiatu opoczyńskiego i województwa łódzkiego. Od lat nikt tam nie prowadził żadnej inwestycji. Stary trakt prowadzący przez obydwie wsie miał nawierzchnię początkowo gruntową, a potem nieco utwardzoną rumoszem skalnym, pochodzącym z żarnowskich kamieniołomów. W ostatnich latach nawieziono tam kilka transportów kruszyw kieleckich, o większej twardości niż nasze żarnowskie skały. Mieszkańcy jednak byli stale niezadowoleni, np. w sezonie wiosennym i letnim wszechobecny kurz dawał się wszystkim we znaki, a zimą często droga była nieprzejezdna, choć stale powinna, bo przejeżdża nią autobus szkolny. Malenie i Adamów to miejscowości o wielkim potencjale turystycznym, często odwiedzane przez letników. Zresztą na terenie tych wsi znajduje się dużo domków letniskowych. Budowa nowej drogi znacznie poprawiła nadszarpnięty dotychczas wizerunek obydwu miejscowości. Z wykonania tek potrzebnej lokalnemu środowisku inwestycji cieszą się wszyscy mieszkańcy sołectwa Adamów – Malenie – Siedlów z panią sołtys Grażyna Salamagą na czele.

Zakres robót obejmował początkowo wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw i wykonanie warstwy wyrównującej z tłucznia kamiennego zagęszczanego mechanicznie. Później położono nawierzchnię asfaltową, z mieszanek mineralno-bitumicznych (tzw. asfalto-beton). Całość prac została uzupełniona wykonaniem zjazdów i odwodnieniem terenu, regulacją infrastruktury technicznej i oznakowaniem trasy. Niestety, roboty drogowe na terenie miejscowości Malenie i Adamów były stosunkowo drogie, a pierwotny kosztorys inwestycji opiewał na kwotę aż 840.000 złotych brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu i późniejszych uzgodnień z wykonawcą, wynikających z robót dodatkowych, koszt budowy okazał się niższy niż przewidywano, co bardzo ucieszyło pracowników gminy. Niestety, aby wykonać wszystkie zamierzone prace, samorząd gminny musiał zlecić wykonane robót dodatkowych (roboty ziemne, poszerzenie podbudowy z kruszywa łamanego), których wartość wyniosła dodatkowe 125.816,92 zł. Tym samym, koszt budowy tej drogi wyniósł 718.780,46 zł. Warto podkreślić, iż na budowę tej drogi udało się pozyskać częściowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Roboty realizowało Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. z Górek Szczukowskich k. Kielc (gmina Piekoszów). Wszyscy byli zadowoleni z intensywnego tempa robót drogowych i realizacji inwestycji w terminie. Nowa droga ma długość 2.821,80 m, a jej szerokość wynosi 4,5 m. Brakujący odcinek w Adamowe został uzupełniony rumoszem skalnym. Całość stanowi ciąg drogowy, łączący gminę Żarnów z gminą Ruda Maleniecka (powiat konecki, województwo świętokrzyskie), w której znajduje się miejscowość Machory – siedziba parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w skład której wchodzą Malenie i Adamów. Jest to najmniejsza parafia w Diecezji Radomskiej.


Interesującym powinien być fakt, iż Machory to dawna siedziba gminy, w skład której wchodziła przed laty znaczna część obecnego terytorium gminy Żarnów. W okresie międzywojennym była najliczniejszą gminą (poza Opocznem) w powiecie opoczyńskim. To wieś o ogromnych tradycjach przemysłowych, zaliczana do Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, słynąca z narodzin kilku wybitnych ludzi, mających wpływ na najnowszą historię Polski. Machory od zawsze były blisko związane z Żarnowem, w tamtejszych zakładach przemysłowych pracowało wielu ludzi z naszego terenu, a dziedzic Machor – Niemiec Ludwik Bayer przewodniczył ziemiaństwu okolic Żarnowa i był współinicjatorem rozbudowy kościoła św. Mikołaja w Żarnowie w 1903 roku. Można pokusić się o stwierdzenie, iż realizacja inwestycji drogowej Malenie – Adamów (w parafii Machory) te związki w sposób szczególny odradza i podkreśla. Miejmy nadzieję, iż władze samorządowe gminy Ruda Maleniecka doprowadzą do naprawy własnej drogi gminnej do naszych granic. Wówczas nowa gminna asfaltowa droga w pełni spełniać będzie swe funkcje łączenia powiatowych szlaków w powiatach opoczyńskim i koneckim.