Budowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie i Niemojowicach

Dodano: wtorek, 09 kwietnia 2013

Z dużą radością informujemy, iż w 2012 roku realizowana była największa od lat inwestycja na terenie gminy Żarnów. Była nią od dawna oczekiwana przez mieszkańców budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice (etap I). Wszyscy byliśmy świadkami trwania mozolnego – i niestety dość uciążliwego dla mieszkańców – procesu budowy prawie 11 km sieci kanalizacyjnej w Żarnowie i Niemojowicach. Aby w pełni zobrazować wielkość tej inwestycji, warto przypomnieć dane z projektów technicznych. Długość kanałów sieciowych grawitacyjnych wynosi prawie 7 km, w tym ponad 5 km kanałów o średnicy 200 mm i 1,7 km kanałów o średnicy 160 mm. Długość rurociągów tłocznych ma całkowitą długość ok. 3,5 km, w tym ok. 1,3 km o średnicy 160 mm i ok. 2,2 km o średnicy 110 mm. Łączna długość wszystkich tzw. przykanalików o średnicy 160 mm wyniosła ponad 500 m.

W ramach inwestycji powstały trzy przepompownie ścieków o dużej mocy. W samym Żarnowie roboty kanalizacyjne były prowadzone m.in. w obrębie ulic Piotrkowskiej, Koneckiej, Cichej, 17-go stycznia, Szerokiej i placu 900-lecia. Intensywne prace w obrębie prywatnych posesji trwały dość długo, a stały nadzór nad całością sprawowali nie tylko kierownik budowy i inspektor nadzoru, ale i pracownicy Urzędu Gminy. Warto podkreślić, iż budowa sprawnej i wydajnej kanalizacji spowodowała znaczne podniesienie wartości nieruchomości na naszym terenie. Do urzędu ciągle zgłaszali się liczni mieszkańcy w sprawach uzgodnień przebiegu nowej sieci. Całość inwestycji była zgodna z opracowaną dokumentacją techniczną.

Jak doszło do tej budowy? We wrześniu 2011 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nabór wniosków zorganizowano wiosną 2011 roku. Na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania znalazł się przygotowany przez Gminę Żarnów wniosek o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice (etap I)”. Całkowity koszt realizacji zadania szacowany był na kwotę prawie 7,5 mln złotych (z VAT). Inwestycja ta miała być współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tzw. koszty kwalifikowane całej operacji miały wynosić 5.9 mln zł, a wnioskowana kwota pomocy finansowej to 2,7 mln zł. Dobrze przygotowany wniosek samorządu gminy Żarnów znalazł się na liście rankingowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” i uzyskał akceptację.

W marcu 2012 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na to zadanie, do którego zgłosiło się kilkanaście firm z całej Polski. Ostateczny koszt inwestycji okazał się znacznie niższy niż przewidywano. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, jest duża konkurencja na rynku wykonawców takich zadań, dlatego też ceny usług wodno-kanalizacyjnych – ku naszemu wielkiemu zadowoleniu – stale spadają. Przetarg na budowę naszej kanalizacji wygrała spółka jawna „Budkomplex” z Bochni (województwo małopolskie), której właścicielami są Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak. Cena wybranej oferty wynosiła prawie 3 mln 448 tys. zł brutto. Warto podkreślić, iż gmina na to zadanie uzyskała znaczące dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek na preferencyjnych zasadach. Finansowanie inwestycji realizowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także ze środków własnych gminy. Powyższa kwota uległa nieznacznej zmianie, spowodowanej zmianami przebiegu sieci kanalizacyjnej w trakcie budowy.

Firma „Budkomplex” za wykonanie zadania zaoferowała najniższą cenę, spośród wszystkich przedsiębiorstw, startujących w przetargu. A brały udział w nim takie podmioty gospodarcze, jak renomowana  firma „Skanska” S.A. z Warszawy, ale także firmy z Końskich, Łańcuta, Krynicy Zdrój, Opoczna, Rzeszowa, Kielc, Sieradza i Rawy Mazowieckiej. Uzasadnieniem wyboru oferty była najniższa cena. Warto dodać, iż realizacja zadania przewidywała kapitalny remont drogi gminnej, prowadzącej z Żarnowa do Niemojowic i położenie na niej zostanie nawierzchni bitumicznej (o czym piszemy w innym miejscu).

Na wykonawcy zadania – firmie „Budkomplex” z Bochni spoczęło wiele obowiązków. Do najważniejszych z nich należały: organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez Urząd Geodezji i Kartografii, uzgodnienia z zakresu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa, opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu, a także wykonanie monitoringu kamerą TV – prawidłowego ułożenia kanałów kanalizacyjnych na odcinku ok. 5,0 km.

Inwestycja została zrealizowana w terminie. Jej koszt był bardzo duży, wyniósł bowiem – jak wyżej pisaliśmy – 3 mln 448 tys. zł brutto, choć realnie przez gminę poniesione nakłady wyniosły 2 mln 859 tys. zł. Birma „Budkomplex” z Bochni za swoją pracę otrzymała 2 mln 803 tys. zł, a dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, mapy i opłaty kosztowały 56 tys. zł. Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów z tytułu zwrotu podatku VAT na roboty kanalizacyjne w wysokości prawie 665 tys. zł. Wg obowiązujących przepisów, gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej, jeżeli ta inwestycja będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

Na wykonanie zadania Gmina Żarnów otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ponad 1 mln 667 tys. zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nam bezzwrotną dotację w kwocie ok. 202 tys. zł i pożyczkę na preferencyjnych zasadach w kwocie również ok. 202 tys. zł. Znaczącą sumą pieniędzy dla Naszej Gminy (w dobie kryzysu w państwie) było zaangażowanie ogromnych środków własnych w wysokości ponad 787 tys. zł. Na realizację zadania Gmina Żarnów zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

Niestety, pojawiły się pewne problemy, związane z przyłączeniem przepompowni do sieci energetycznej, nie wynikające z naszej winy. Wkrótce wszystko ma być uregulowane i zainteresowane podmioty, zarówno te publiczne, jak i prywatne, będą mogły być przyłączone do sprawnej i w pełni drożnej nowej instalacji kanalizacyjnej, a ścieki będą trafiać do oczyszczalni. Przy zgodnej i pełnej zrozumienia współpracy władz samorządowych oraz mieszkańców Żarnowa i Niemojowic, zakładamy, iż w niedługim czasie osiągnięty zostanie tzw. efekt ekologiczny w postaci umożliwienia odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w ilości 9.154,2 m3/rok do oczyszczalni w Żarnowie. Władze samorządowe Gminy Żarnów przewidują, że docelowo zostanie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 51 domów (ponad 200 mieszkańców). Rzeczą oczywistą jest, iż wszyscy użytkownicy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (około 170 osób) również będą korzystać z sieci. Reasumując, około 370 osób będzie mogło odprowadzać ścieki do kanalizacji.