Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna działalność w Żarnowie

Dodano: piątek, 28 listopada 2014

Po kilku latach starań władz samorządowych Gminy Żarnów, udało się doprowadzić do powstania Centrum Integracji Społecznej w Żarnowie, zatrudniających bezrobotnych będących w trudnej sytuacji materialnej i bytowej. Mimo wielu podejmowanych prób, podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy w Żarnowie i przeprowadzeniu procedur rejestracyjnych przez wojewodę, nie udało się jednak w Żarnowie utworzyć CIS-u. Przeszkodą był brak środków finansowych.

Problem znacznego bezrobocia, nurtuje od lat władze samorządowe powiatu opoczyńskiego, a w tym starostów, burmistrzów i wójtów gmin powiatu. Problem stanowi obecnie priorytet ukierunkowania działań na politykę socjalną w trosce o polepszenie bytu mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Efektem tej inicjatywy jest rozszerzenie współpracy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – w tym przypadku z Fundacją Interregion, jednostką, która otrzymała Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2008 r. (PS. VI.9110/2/JCH/08) uprawnienia Centrum Integracji Społecznej o zasięgu powiatowym.

Dnia 26 listopada 2014r. nastąpił uroczysty akt podpisania trójporozumienia pomiędzy organizacją pozarządową Fundacją Interregion, a Gminą Żarnów, reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Nawrockiego, który w dbałości o dobro mieszkańców swojej gminy, podjął inicjatywę ukierunkowania polityki socjalnej na likwidację bezrobocia, poprzez tworzenie możliwości mieszkańcom gminy Żarnów udziału w Programie zatrudnienia socjalnego. Otwartość wójta na problemy mieszkańców zasłużyła na uwagę i z tego względu Zarząd Fundacji postanowił dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić w jak najszybszym terminie realizację Programu zatrudnienia socjalnego kolejnej grupie uczestników, w tym przypadku mieszkańców gminy Żarnów.

W akcie podpisania Trójporozumienia w dniu 26 listopada 2014 roku, obok wójta Krzysztofa Nawrockiego, uczestniczyli starostowie Marek Ksyta i Józef Róg, a także przedstawiciele Zarządu Fundacji Interregion:

– prezes Fundacji Wojciech Turek i zastępca prezesa Ewa Kądziela,

– pracownicy Centrum Integracji Społecznej:

– zastępca Dyrektora IOWR/CIS „Zielone Światło”- Małgorzata Kowalczyk

– pracownik socjalny CIS„ Zielone Światło”- Monika Wojtarek

– instruktor CIS „ Zielone Światło” – Dorota Kucharska Krajewska

– uczestnik CIS„ Zielone Światło”, który zdobywa umiejętności w obsłudze sprzętu audiowizualnego – Rafał Wetoszka.