Dzień Edukacji Narodowej w Żarnowie

Dodano: czwartek, 10 listopada 2011

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty, które każdego roku obchodzone jest w dniu 14 października. Dawniej było bardziej znane pod nazwą Dnia Nauczyciela. Święto obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, zainicjowanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku. Było to pierwsze na świecie ministerstwo oświaty, powstałe na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Pełna, pierwotna nazwa komisji brzmiała: „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. KEN powstała po rozwiązaniu w 1773 roku zakonu jezuitów, który do tej pory sprawował pieczę nad edukacją w ówczesnej Rzeczypospolitej. Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w języku polskim i polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania), a także dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami.

W naszych placówkach oświatowych organizowane jest zawsze bardzo uroczyście. Każdego roku w szkołach odbywają się uroczyste akademie dla uczniów (tak było w SP w Żarnowie), podczas których uczniowie dziękują nauczycielom za ich całoroczny trud, a władze samorządowe i dyrektorzy placówek wręczają nagrody najlepszym pedagogom.

W 2011 roku gminne obchody święta przebiegały nieco inaczej, niż w latach poprzednich. W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej – 13 października 2011 roku – w hali sportowej Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie zgromadzili się nauczyciele ze wszystkich szkół gminy, emeryci, pracownicy administracji i obsługi szkół, a także przedstawiciele duchowieństwa i władze samorządowe gminy Żarnów. W pięknie udekorowanej sali, okolicznościową akademię zorganizowali gimnazjaliści, przygotowywani przez swoich nauczycieli. Gospodarzami uroczystości byli dyrektorzy szkół – Maria Grzybowska (SP Żarnów), Bogusława Wiaderna (Gimnazjum) i Maria Domańska (SP Klew).

W bieżącym roku szkolnym nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty dr Jana Kamińskiego otrzymała Katarzyna Jakubczyk, nauczycielka historii Gimnazjum w Żarnowie. To bardzo ważne wydarzenie, bowiem w ostatnich latach żarnowscy pedagodzy takich wyróżnień nie otrzymywali. Katarzyna Jakubczyk osiągnęła spektakularne sukcesy zawodowe, przygotowując ucznia Sebastiana Szewczyka do udziału w konkursach tematycznych i olimpiadzie historycznej na szczeblach wojewódzkim i centralnym.

Podczas gminnych obchodów otrzymała list gratulacyjny od wójta Krzysztofa Nawrockiego, który wręczył jej również książkowy upominek. Katarzyna Jakubczyk jest bardzo zasłużoną nauczycielką, przed laty pełniła funkcje kierownicze w gminnych placówkach oświatowych – była ostatnim dyrektorem SP w Wierzchowisku (przed likwidacją w 2000 roku), zastępcą dyrektora i p.o. dyrektora Gimnazjum w Żarnowie (w latach 2000-2003). Wójt złożył również serdeczne podziękowania Izabeli Wesołowskiej, pełniącej funkcję wicedyrektora gimnazjum w latach 2007-2010 oraz p.o. dyrektora tej szkoły w okresie od 3 grudnia 2010 do 31 sierpnia 2011 roku.

Później nadszedł czas na wręczanie dorocznych nagród pedagogom, pracownikom administracji i obsługi szkół.
Nagrody Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego zostały wręczone następującym pedagogom: nauczycielce SP w Klewie Barbarze Kowalskiej, nauczycielkom SP w Żarnowie – Henryce Juszczyk i Iwonie Szwed, dyrektor SP w Żarnowie Marii Grzybowskiej, wicedyrektor SP w Żarnowie Barbarze Kalinowskiej, nauczycielce gimnazjum Izabeli Wesołowskiej, wicedyrektor gimnazjum Barbarze Kantor i pedagogowi gimnazjum Barbarze Jadwidze Kani.

Nagrody dyrektora Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej zostały przyznane Elizie Nawrockiej, Bogusławowi Godziątkowskiemu, Joannie Grodzickiej, Beacie Kołodziejczyk, Agnieszce Kubiszewskiej, Wiesławowi Ratajowi, Marii Wiadernej i Małgorzacie Aleksandrowicz.
Nagrody dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie wręczono Annie Stańczyk, Jadwidze Burakowskiej, Urszuli Roszkowskiej – Piekielnik, Genowefie Wiadernej, Annie Chrabąszcz, Emilii Zeldze, Jolancie Kantor i Barbarze Dukat. Ponadto uhonorowano Barbarę Kowalską – pracownicę administracji szkoły, a także Krystynę Kotlińską i Zbigniewa Piekutowskiego – pracowników obsługi.
Nagrody dyrektora Szkoły Podstawowej w Klewie zostały przyznane Gabrieli Gilewskiej i Jolancie Wojciechowskiej. Nagrodę otrzymał również pracownik obsługi szkoły – Marian Kazuła.

Po zakończeniu bardzo podniosłej ceremonii nagradzania i okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości i nagrodzonych, odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum. Po akademii wszyscy udali się na Mszę św. dziękczynną do kościoła św. Mikołaja w Żarnowie, odprawioną w intencji wszystkich nauczycieli i pracowników szkół. Ostatnim elementem święta był uroczysty obiad i spotkanie integracyjne, zorganizowane w lokalu gastronomicznym Haliny i Zbigniewa Wilków, przy pl. Piłsudskiego w Żarnowie.

Warto podkreślić, iż w innej naszej placówce oświatowej – Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie, dla której organem założycielskim jest Powiat Opoczyński, również odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której wzięli udział przedstawiciele władz gminy i powiatu. Przypomnijmy, iż funkcję p.o. dyrektora ZSZ od niedawna pełni Bożena Kołtunowska. W b.r. nagrodę Starosty Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego otrzymała Tatiana Kosylak, a nagrody dyrektora – nauczyciele Magdalena Polak, Zbigniew Romańczuk i Zofia Otwinowska. Dyrektor szkoły nagrodziła również pracowników administracji Barbarę Kornecką i Milenę Pękalę, a także pracownicę obsługi szkoły Zofię Skulską.