GOPS w Żarnowie informuje…

Dodano: czwartek, 17 listopada 2011

W związku z licznymi zapytaniami internautów, korzystających z naszej strony internetowej www.zarnow.eu oraz pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi pomocy dla poszkodowanych przez huragan w dniu 14 lipca 2011 roku, zamieszczamy tekst opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie w dniu 16 listopada 2011 roku.

 

Żarnów dn. 16.11.2011 r.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez huragan w dniu 14 lipca 2011 roku.

Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia klęskowego mającego miejsce w dniu 14 lipca 2011 roku udzielana jest w formie zasiłków celowych przyznawanych na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomoc przysługuje jedynie na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego. Pomoc nie przysługuje na remont ani na odbudowę budynków innych niż budynki mieszkalne tj. np. budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków czy zabudowań gospodarczych, ani na remont albo odbudowę obiektów o innym charakterze niż mieszkalny (np. dróg dojazdowych).

W pierwszej kolejności Ośrodek udzielał pomocy w formie zasiłku do 6 tysięcy złotych, który przeznaczony był na niezbędne potrzeby bytowe rodziny, jak również na zabezpieczenie bądź remont budynku mieszkalnego, zniszczonego w wyniku zdarzenia klęskowego. Pomoc w formie zasiłków celowych do 6 tysięcy przyznano dla 52 rodzin na kwotę 197.800 złotych. Po dokonaniu weryfikacji udzielonej pomocy stwierdzono, że z w/w kwoty 184.058 złotych wydatkowano na niezbędne potrzeby bytowe, a 13.742 złotych na remont budynków mieszkalnych.

 

Natomiast w sytuacji, gdy z zasiłku do 6 tys. złotych nie zaspokojono wszelkich potrzeb związanych z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego poszkodowani mogli ubiegać się o pomoc w formie zasiłku na remont i odbudowę budynku mieszkalnego. Według wyceny rzeczoznawców straty w budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych do pomocy finansowej oszacowano na kwotę 1.283.886 złotych. Z tego 5 budynków, według ekspertyzy technicznej, wymaga w całości odbudowy i jest oszacowanych na kwotę powyżej 100.000 złotych. Na dzień 15 listopada 2011 roku wypłacono środki na remont i odbudowę budynków mieszkalnych dla 65 rodzin na kwotę 1.092.153 złote. Przyznaną pomoc Ośrodek rozlicza poprzez przedstawienie przez poszkodowanych faktur i rachunków, potwierdzających poniesione wydatki związane z remontem budynku mieszkalnego bądź wykonaną usługę remontową lub budowlaną. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi rachunków lub faktur), albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem na jaki została ona udzielona, Ośrodek wystąpi z żądaniem zwrotu zasiłku.

 

Ponadto Ośrodek udzielił pomocy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem pomoc przysługuje rodzinie rolniczej, jeżeli:

 

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników;

 

2) szkody spowodowane przez huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych zostały oszacowane przez komisję powołaną Zarządzeniem przez Wójta Gminy Żarnów;

 

3) szkody spowodowane przez:
a) huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych wynoszą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

lub

b) huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych wynoszą powyżej 1050 złotych

 

Pomoc przysługuje w wysokości do 5.000 złotych. W przypadku szkód w uprawach rolnych, pomoc pomniejsza się o 50 %, jeżeli przed powstaniem tych szkód nie została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

 

 

W dniu 15 listopada 2011 roku Ośrodek wypłacił pomoc dla 27 rodzin rolniczych na ogólną kwotę 73.577,80 złotych.