Geolog Powiatowy przypomina

Dodano: wtorek, 10 maja 2011

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r., Prawo geologiczne i górnicze   ( Dz. U. Nr. 228, poz. 1947 z późn. zm) wydobywanie kopalin ze złóż wymaga uzyskania koncesji.Procedura uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża, a następnie jego eksploatację odbywa się na podstawie w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr. 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr. 98, poz. 1071     z późn. zm.) przedstawia się następująco:I etap – uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża o powierzchni do 2 ha  i zamierzonym rocznym wydobyciem do 20 000m³ kruszywa.

 1. Należy uzyskać we właściwej terytorialnie gminie wpis o działalności gospodarczej dotyczącej wydobycia kruszywa.
 2. Należy przedłożyć w Starostwie wniosek o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub   rozpoznanie.

Do wniosku dołącza się:

 • Wpis do działalności gospodarczej dotyczącej wydobycia kruszywa.
 • Akt własności działki, na której prowadzona będzie działalność koncesyjna.
 • Aktualny wypis z rejestrów gruntów.
 •  Aktualna mapa ewidencyjna- na tym etapie może być do celów opiniodawczych.
 1. Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami Starosta wyznacza zgodnie z art. 61 Kpa postępowanie koncesyjne, z powiadomieniem zainteresowanych.
 2. Projekt prac geologicznych Starosta przekazuje do uzgodnienia właściwemu terytorialnie wójtowi. Uzgodnienie powinno nastąpić w ciągu 14 dni w formie postanowienia, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku nie wydania w terminie 14 dni postanowienia uzgadniającego przez wójta organ koncesyjny uznaje rozstrzygnięcie sprawy za pozytywne.
 3. Organ koncesyjny(Starosta) opracowuje projekt koncesji, który przesyła do uzgodnienia Marszałkowi Województwa Łódzkiego i Okręgowemu Urzędowi Górniczemu  w Kielcach.
 4. Po uzyskaniu postanowień uzgadniających, Starosta wydaje decyzje koncesyjną na rozpoznanie lub poszukiwanie kopaliny. Koncesja wydawana jest na czas określony, niezbędny na przeprowadzenie badań, tj. na 3-6 miesięcy. Koncesja wygasa po upływie terminu, na jaki została wydana.
 5. Posiadając prawomocną koncesję na rozpoznanie lub poszukiwanie kopaliny, wykonawca prac geologicznych może przystąpić do ich realizacji zgodnie z projektem. Zamiar przystąpienia do prac należy zgłosić co najmniej dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem właściwemu terytorialnie wójtowi i OUG w Kielcach.
 6. Wynik prac należy udokumentować w formie dokumentacji geologicznej, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 10.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin. Dokumentację przedkłada się w czterech egzemplarzach nie później niż na dwa miesiące po zakończeniu prac w Starostwie.

Uwaga: Łączny czas trwania procedury I etapu trwa nie krócej niż 4 miesiące. Opłaty związane z postępowaniem koncesyjnym:

 • Opłata skarbowa za udzielenie koncesji dla przedsiębiorcy 616,0zł.
 • Opłata eksploatacyjna- 10 150zł x *km² (art. 85 ust. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

II etap – uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny

 1. Przeprowadzenie robót geologicznych na podstawie projektu prac geologicznych.
 2. Udokumentowanie wyników badań w formie dokumentacji złoża opracowanej przez uprawnionego geologa. Dokumentacje składa się w egzemplarzach  Staroście wraz z wnioskiem na udzielenie koncesji na wydobywanie skonstruowanym zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego.
 3. Starosta przyjmuje dokumentację poprzez wydanie tzw. Zawiadomienia o przyjęciu. Zawiadomienie dokumentujące złoże jest podstawą do uwzględnienia złoża w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy.
 4. Starosta uzgadnia zasięg obszaru i terenu górniczego z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a projekt koncesji uzgadnia  wójtem właściwej gminy, Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach oraz Marszałkiem Województwa Łódzkiego.
 5. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin.

Opłaty związane z postępowaniem koncesyjnym:

 • Opłata skarbowa za udzielenie koncesji dla przedsiębiorcy 616,0zł.
 • Opłata eksploatacyjna za wydobycie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17. XI. 2006r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. nr 214, poz. 1572, 1573, 1574)

Uwaga: Łączny czas trwania procedury II etapu trwa nie krócej niż 4 miesiące. Jednocześnie informuję, że osoby prowadzące działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji podlegają karze aresztu lub grzywny w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki eksploatacyjnej zgodnie z art. 85a i 119 ustawy z dnia 4 lutego 1994r., Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r, Dz.U. Nr. 228 poz. 1947 z póź. zm.).