Rekultywacja wyrobisk pogórniczych odpadami inne niż niebezpieczne

Dodano: wtorek, 10 maja 2011

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa przedsiębiorca po zakończeniu działalności górniczej jest zobowiązany do rekultywacji gruntów i zagospodarowaniu terenu po wydobyciu kopaliny ze złoża (art. 80 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994r., Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. Nr. 228, poz. 1947 z późn. zm).

Pod pojęciem rekultywacji gruntów rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (art. 3, art. 4 pkt 18, art. 20-22,.art. 26-28 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266).

W zależności od warunków oraz stanu zagospodarowania rekultywowanego terenu możliwe są następujące kierunki rekultywacji:

Ogólny kierunek rekultywacji Szczegółowy kierunek rekultywacji
Rolny uprawny
hodowla
Leśny gospodarka
ochrona rekreacja
Przyrodniczy rezerwat przyrody, park krajobrazowy
pomnik przyrody
Wodny budowle
rekreacja
mieszkalnictwo
przemysł

Do prac rekultywacyjnych wykonywanych poprzez wypełnienie używa się różnych substancji. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) można prowadzić działalności w zakresie odzysku odpadów, poprzez ich wykorzystanie do rekultywacji wyrobisk po działalności po górniczej.

 

Tabela Wykaz materiałów rekultywacyjnych przewidzianych do prac rekultywacyjnych wyrobisk po działalności po górniczej.

 

Lp. Kod Rodzaj materiału
1. 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
2. 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
3. 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
4. 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
5. 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
6. 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
7. 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
8. 01 04  81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione  w 01 04 08
9. ex 02 01 01 Stałe osady z mycia i czyszczenia
10. ex 02 03 01 Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
11. ex 02 04 01 Stałe osady z mycia i czyszczenia buraków
12. 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
13. 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
14. 10 09 03 Żużle odlewnicze
15. 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
16. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
17. 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
18. 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
19. 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
20. 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
21. 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
22. 10 12 03 Cząstki i pyły
23. 10 12 06 Zużyte formy
24. 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
25. 10 12 013 Szlam z zakładowych oczyszczalni ścieków
26. ex 16 07 99 Ziemia, piasek, miał z oczyszczania wagonów dostarczających złom
27. 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
28. 16 11 04 Okładziny piecowej i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
29. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
30. 17 01 02 Gruz ceglany
31. ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
32. ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
33. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
34. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
35. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie