Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na realizację zdania pn.: „Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie”

Dodano: środa, 01 czerwca 2022

Fundusze Europejskie

W dniu 31 maja 2022 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna dla zadania  pn.: „Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 897 040,39 zł co stanowi 94,99 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

  • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczalnej 472 081,79 zł co stanowi 49,99 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczalnej 424 958,60 zł co stanowi 45,00 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;

Ogólna wartość projektu wynosi: 1 161 553,50 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Projekt przewiduje modernizacje obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej poprzez modernizację łazienek w obiekcie szkoły wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę boiska szkolnego poprzez budowę bieżni, miejsca do skoków w dal i pchnięcia kulą. W ramach projektu planuje się również zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania na potrzeby doposażenia pracowni językowej, pracowni IT w sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowanie do prowadzenia zajęć jak też materiały edukacyjne na potrzeby prowadzenia zajęć biologiczno-matematycznych, co pozwoli na wsparcie kluczowych na rynku pracy kompetencji z zakresu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, kompetencji językowych i matematycznych oraz obsługi systemów, oprogramowania i sprzętu IT. Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą dzieci uczęszczające do placówki z terenu Gminy Żarnów.

Efektem projektu będzie:

  • doposażenie i rozbudowa infrastruktury szkoły podstawowej – szt. 1;
  • zakup 459 szt. wyposażenia;
  • poprawa jakości edukacji dla 411 uczniów;
  • dostosowanie obiektu szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – szt.1;
  • doposażenia 1 szt. pracowni językowej, 1 szt. pracowni IT jak też w materiały edukacyjne na potrzeby prowadzenia zajęć biologiczno-matematycznych.

Przedmiotowy projekt poprzez wyposażenie szkoły podstawowej na obszarach wiejskich w nowoczesne pracownie tematyczne (językową, IT z materiałami edukacyjnym matematyczno-przyrodniczymi) oraz rozbudowę boiska szkolnego wpływa na poprawę jakości kształcenia ogólnego wspierając rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy jak IT i znajomość języków obcych oraz wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

SP Żarnów