Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na realizację zdania pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż”

Dodano: środa, 01 czerwca 2022

Fundusze Europejskie

W dniu 30 maja 2022 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii  dla zadania  pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na realizację ww. zadania uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 14 017 487,58 zł co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Ogólna wartość projektu wynosi: 17 862 670,84 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30 czerwca 2023 r.

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w gminach Żarnów i Paradyż. Celem bezpośrednim projektu jest instalacja i uruchomienie 833 mikroinstalacji OZE,

w tym: 504 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 85 instalacji kolektorów słonecznych, 59 kotłów na biomasę, 185 pomp ciepła służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Gmina Żarnów pełni w Projekcie funkcję Lidera, natomiast Gmina Paradyż pełni funkcję Partnera Projektu. Podział instalacji pomiędzy gminy partnerskie:

  • 491 mikroinstalacji OZE w gm. Żarnów, w tym 311 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 50 instalacji kolektorów słonecznych, 29 instalacji kotłów na biomasę i 101 pomp ciepła.
  • 342 mikroinstalacji OZE w gm. Paradyż, w tym 193 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 35 instalacji kolektorów słonecznych, 30 instalacji kotłów na biomasę i 84 pomp ciepła.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez zastosowanie mikroinstalacji OZE. Działania inwestycyjne bezpośrednio wpłyną na ograniczenie emisji CO₂, szkodliwych pyłów i gazów do powietrza. Zastosowane rozwiązania pozwolą na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów w dużym stopniu przyczyni się do ograniczenia emisji, oszczędności i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Grupą docelową, która odczuje korzyści z realizacji projektu będą:

  • mieszkańcy budynków, w których montowane będą instalacje OZE
  • mieszkańcy z uwagi na poprawę jakości powietrza
  • goście gmin

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa