Informacja o Karcie Dużej Rodziny

Dodano: poniedziałek, 05 stycznia 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014, poz. 1863).

Ustawa rozszerza zakres ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodziny wielodzietnej, wprowadza zniżki w opłacie paszportowej, znosi opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR, wprowadza darmowe wejścia do parków narodowych oraz wiele innych. Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Od 1 grudnia 2014 r. członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki w 1500 miejscach.

Karta przyznawana jest rodzinom wielodzietnym, w tym rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
– w wieku do 18 roku życia
– w wieku do ukończenia 25 roku życia
– bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W gminie Żarnów w/w ustawa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów. Wnioski o przyznanie Karty dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły,
5) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny oraz pełen wykaz zniżek można uzyskać na stronach internetowych : www.mpips.gov.pl w zakładce: wsparcie dla rodzin z dziećmi, www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.

Dołączone pliki:

  1. USTAWA O KARCIE DUŻEJ RODZINY
  2. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny