Nabór na stanowisko kierownika biura LGD – U Źródeł

Dodano: piątek, 17 października 2008

Zarząd Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO
KIEROWNIK BIURA  LGD – U ŹRÓDEŁ

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • staż pracy minimum 4 lata, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub na samodzielnym stanowisku;
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;
 • biegła obsługa komputera i Internetu;
 • biegła znajomość któregoś z oficjalnych języków UE;
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu;
 • prawo jazdy kat. B.

Główne Zadania:

 • koordynowanie pracy Biura LGD – U ŹRÓDEŁ
 • realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania – U ŹRÓDEŁ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” z dopiskiem „Nabór na kierownika biura LGD” w terminie do dnia 5 listopada 2008 r.

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Kierownika biura LGD – U ŹRÓDEŁ dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia www.uzrodel.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zarząd
Stowarzyszenia  LGD – U ŹRÓDEŁ