Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze dla dzieci z terenu powiatu opoczyńskiego

Dodano: niedziela, 26 marca 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pilnie poszukuje kandydatów do:
– pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
– pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub specjalistycznej,
– prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Dodatkowo na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, przyznawane jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania tego dziecka oraz szereg innych świadczeń, wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Każda rodzina pełniąca w/w funkcję, może skorzystać również z bezpłatnej pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga, pracownika socjalnego, zatrudnionych w PCPR w Opocznie.

Szczegółowe informacje w siedzibie PCPR w Opocznie, przy ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno oraz pod nr tel. 44 736-14-64. Zachęcamy do podjęcia współpracy z PCPR w Opocznie.