Ważna wiadomość! Do 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Dodano: niedziela, 26 marca 2017

Można składać wnioski o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w 2017 r. Od 13 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła nabór wniosków na operacje typu „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Tym razem jest to szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioski można składać do 11 kwietnia 2017.

O środki w postaci premii 100 tys. złotych mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Skorzystać mogą także ci, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wypełnione formularze można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w swoim miejscu zamieszkania. 

Co ważne, beneficjenci „nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy”, zaznacza ARiMR.

Czym może zajmować się firma, którą zakładamy w ramach tego działania? M.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Uwaga, z pomocy nie skorzystają osoby, które były lub są uczestnikami takich instrumentów wsparcia, jak: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

Wnioskom będą przyznawane punkty i to one zdecydują o kolejności przyznania pomocy w województwach. Za co punkty? „Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych”, wymienia ARiMR.

Pomoc wypłacana w dwóch ratach80% premii gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, będzie miał na to 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; 20% premii po realizacji biznesplanu.

Szczegóły na www.arimr.gov.pl