Powszechny Spis Rolny

Dodano: wtorek, 10 sierpnia 2010

Informujemy mieszkańców Gminy Żarnów, iż w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24.00) przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechny Spis Rolnymający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu:

  • dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
  • zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
  • analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
  • wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
  • aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły:stanu na 30 czerwca 2010 r.: • prowadzenie działalności rolniczej, • użytkowanie gruntów, • powierzchnia zasiewów, • pogłowie zwierząt gospodarskich, • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br. struktura dochodów gospodarstwa domowego, • prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, • aktywność ekonomiczna, • zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.
Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym! Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi: • ścisłych • wyczerpujących • zgodnych z prawdą.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.). Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040
Tajemnica statystyczna: • wszystkie dane zbierane podczas spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie, • wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.