Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 29 września 2008

10 września 2008 r. została podpisana umowa ramowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Żarnów. Tym samym rozpoczęto realizację projektu „Mogę inaczej” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt ten skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej: bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy i będący w wieku aktywności zawodowej.  W tym roku uczestnicy projektu zostali skierowani na szkolenie  – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej a po jego zakończeniu wezmą udział w warsztatach psychologicznych. Dzięki temu osoby w nim uczestniczące zyskają nowe kwalifikacje zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tel 0-44 757 70 36, lub gops_zarnow@o2.pl.