Spotkanie informacyjne „Stosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn”

Dodano: środa, 04 kwietnia 2012

W dniu 12 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy w Żarnowie odbyło się szkolenie z zakresu stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, w związku z realizacją projektu systemowego „Mogę inaczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Było ono skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, których głównym celem jest rozwój aktywnej integracji wśród klientów GOPS oraz upowszechnianie pracy socjalnej.
   W spotkaniu informacyjnym udział wzięli pracownicy socjalni Ośrodka, zespół projektowy oraz pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żarnowie, pracownicy GOPS w Białaczowie i przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Zajęcia poprowadzili Jakub Głębowski i Małgorzata Kociniak z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

 Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i świadomości osób zaangażowanych w realizację projektu na temat stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach. Podczas spotkania skoncentrowano się na przedstawieniu założeń polityki równych szans w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówiono ramy prawne dla zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Program ten ma za zadanie uwzględnianie potrzeb różnych grup społecznych w wielu obszarach, promowanie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i zwalczanie stereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki takiemu podejściu realizowane będą projekty, które pozwolą na zmianę niekorzystnej sytuacji danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych. Bardzo udane spotkanie miało charakter otwarty, dzięki temu uczestnicy na bieżąco mogli  zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.