Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej Gminy Żarnów w latach 2011 – 2014

Dodano: niedziela, 02 listopada 2014

Szanowni Państwo! Mieszkańcy gminy Żarnów!

Lata 2011 – 2014 były bardzo dobrym okresem w rozwoju Naszej Gminy. W tej kadencji przeprowadziliśmy mnóstwo ważnych inwestycji i zrealizowaliśmy wiele potrzebnych robót komunalnych, mimo, iż ten okres był bardzo trudny dla Polski, bo kryzys i recesja nie sprzyjały działaniom inwestycyjnym, prowadzonym przez samorządy. Nie było zbyt wielu możliwości sięgania po środki zewnętrzne, tak jak w poprzednich kadencjach. Jednak skutecznie wykorzystaliśmy ten czas dla dobra Naszej Gminy! Nie szczędziliśmy sił i energii, by z sukcesami pracować dla wspólnego dobra. Zorganizowano mnóstwo spotkań w sołectwach, by poznać najważniejsze problemy społeczne. W okresie 2011-2014 odbyło się ponad 200 spotkaniach z mieszkańcami! Głos ludu był dla lokalnej władzy samorządowej mobilizacją do działania. Nadrzędnym celem stojącym przed wójtem jest służba na rzecz wszystkich ludzi, a nie sprawowanie władzy nad nimi. Wójt starał się służyć ludziom z pełnym poświęceniem, mając świadomość, iż nie ma nad sobą zwierzchnika i przed nikim personalnie nie odpowiada. Jedyną władzą dla gospodarza gminy są wyborcy, czyli całe społeczeństwo. Dla każdego zawsze znajdowano czas i starano się pomóc wszystkim potrzebującym. Miarą skuteczności wójta są prowadzone inwestycje i wykonywane prace komunalne (z wykorzystaniem pozyskiwanych środków unijnych). Te prowadzone przez gminę w latach 2011 – 2014 realizowane były za ponad 19,7 mln zł (w tym 8,1 mln środków zewnętrznych, najczęściej unijnych), a współfinansowane przez gminę za 14 mln zł. Reasumując, stwierdzić należy, iż ogólny koszt wszystkich zadań inwestycyjnych w Gminie Żarnów wyniósł prawie 33,7 mln złotych! Zostało zrealizowanych mnóstwo różnorodnych działań, czego gospodarze innych gmin mogą nam zazdrościć! Zarządzając gminą, Wójt Gminy Żarnów kierował się zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonywano ważne zadania w różnych częściach gminy, w jak największej liczbie miejscowości.

Inwestycje i roboty komunalne w Gminie Żarnów

Oto krótka charakterystyka najważniejszych z nich, zrealizowanych w latach 2011 – 2014. W tym okresie powstały cztery odcinki drogi powiatowej nr 1504E z Żarnowa do Skórkowic, budowane wspólnie z samorządem powiatu opoczyńskiego, przy udziale potężnych środków rządowych – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”). W 2011 roku za 3,677 mln zł powstała droga Żarnów – Marcinków (3,2 km), w 2012 roku za 2,805 mln zł droga Marcinków – Tomaszów (2,4 km), w 2013 roku za 2,008 mln zł droga Tomaszów – Afryka (2,6 km), a w 2014 roku droga Afryka –  Skórkowice (3,3 km), która kosztowała 3,056 mln zł. Koszt tych priorytetowych inwestycji wyniósł prawie 11,6 mln zł, w tym środki własne sięgnęły 3,3 mln zł. To nasz ogromny sukces. Tak potężnych pieniędzy nigdy nikomu nie udało się zdobyć na budowy dróg nie tylko w Naszej Gminie, ale i w regionie. Przypomnijmy sobie, jak zaniedbana była ta droga jeszcze w 2010 roku, a jak wygląda obecnie. W 2015 roku planowana jest budowa dalszej części tej drogi w Skórkowicach. W 2011 roku przeprowadziliśmy kompleksową informatyzację Urzędu Gminy w Żarnowie (za 458,5 tys. zł). W tym samym roku wybudowana została droga Malenie – Adamów o długości 2,8 km (za 744 tys.), a także droga Żarnów – Paszkowice (za 428 tys. zł). Przeprowadzony został remont drogi w Topolicach (za 77,8 tys. zł). Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacyjnej Topolice – Trojanowice (73,6 tys.) oraz w miejscowościach Miedzna Murowana i Straszowa Wola (151,5 tys. zł). W budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie powstała od dawna oczekiwana placówka – Przedszkole „Radosna Dolinka”. W 2011 roku gmina dokonywała zakupów działek na budowy świetlic (Malków, Niemojowice) i dawnego budynku mieszkalno – inwentarskiego na świetlicę wiejską w Trojanowicach, a także m.in. na potrzeby budowy przepompowni ścieków. Przeprowadziliśmy gruntowny remont żarnowskiej remizy OSP KSRG i starej biblioteki przy ul. Szerokiej w Żarnowie (za budynkiem poczty). Po nawałnicy 14 lipca 2011 roku w gminie realizowany był projekt „Usuwanie skutków nawałnicy na terenie Gminy Żarnów – utylizacja odpadów zawierających azbest” za kwotę 153,4 tys. zł. W latach 2011-2012 trwała budowa sieci wodociągowej Żarnów – Niemojowice (z modernizacją stacji wodociągowej w Żarnowie) za kwotę 44 tys. zł. W latach 2011-2012 realizowaliśmy projekt „Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów”, polegający na budowie dwóch boisk asfaltowych (przy Gimnazjum im. 25 pp AK i na placu targowym w Żarnowie) i dwóch placów zabaw (w Żarnowie i w Zdyszewicach). Inwestycja kosztowała 317,5 tys. zł (w tym dofinansowanie 134,5 tys. zł). Zbudowaliśmy także boisko asfaltowe w Bronowie i kilka boisk do piłki siatkowej w gminie. W okresie 2011-2012 trwała także budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miedznej Murowanej, której koszt wyniósł 497 tys. zł (w tym dofinansowanie  300 tys. zł). W 2012 roku prowadziliśmy budowę kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Żarnowie, którego koszt sięgnął 1,035 mln zł, choć środki własne wyniosły zaledwie 217 tys. zł. Pozostałe 818 tys. zł pochodziło z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W 2012 roku trwała budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice za kwotę 2,9 mln zł (w tym dofinansowanie – 2,1 mln) i sieci kanalizacyjnej w Niemojowicach – Nowinach za 574 tys. zł (w tym dofinansowanie 350 tys. zł). W ramach tego projektu powstała droga asfaltowa, łącząca Żarnów z Niemojowicami i część drogi w Nowinach. Jesienią 2012 roku rozpoczęliśmy prace przy budowie świetlic wiejskich w Niemojowicach i Malkowie, które łącznie kosztowały gminę 654 tys. zł (z zakupem działek – 715 tys. zł). Wkrótce obydwa obiekty publiczne zostaną oddane do użytku. W 2012 roku między Pilichowicami a Zdyszewicami, nad linią Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), zbudowano bardzo nowoczesny wiadukt, dzięki któremu poprawił się układ komunikacyjny gminy i bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja kosztowała 10 mln zł, a przy pracach planistycznych i organizacyjnych gmina miała znaczący udział. W tym samym roku zakończono budowę Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, jednego z najnowocześniejszych w Polsce. Jego koszt wyniósł ponad 9,1 mln zł. Inwestorem były władze powiatu opoczyńskiego, choć Gmina Żarnów również ponosiła koszty jego wzniesienia (zakup działki, doprowadzenie mediów). W 2012 roku oddano do użytku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu działki, budowy i wyposażenia tego obiektu wy-niósł 643,5 tys. zł (z czego 265,1 tys. stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie). Dzięki tej inwestycji stworzone zostały nowe miejsca pracy i bardzo potrzebny obiekt dla niepełnosprawnych. W tym samym roku gmina realizowała projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, polegający na doposażeniu bazy dydaktycznej. Koszt projektu wyniósł 90 tys. zł (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). W 2012 roku realizowaliśmy dalsze odcinki kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Miedznej Murowanej oraz sieci wodociągowej w Zdyszewicach. Od GS „SCh” kupiliśmy nieruchomość w Myśliborzu, w której wkrótce zostanie stworzona niewielka świetlica wiejska. W latach 2012-2013 gruntownemu remontowi poddaliśmy remizę OSP w Skórkowicach, która przed laty została wadliwie wykonana, a przeciekający dach uniemożliwiał korzystanie z niej. Koszt robót wyniósł 79,5 tys. zł. Dokonaliśmy gruntownej odnowy Domu Ludowego w Soczówkach i jego otoczenia, a na zmodernizowanym poddaszu uruchomiliśmy punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. W 2013 roku stworzyliśmy w gminie sieć trzynastu miejsc wypoczynku dla turystów w ramach projektu „Piekielny szlak”. Powstały one w miejscowościach: Adamów, Siedlów, Klew, Skórkowice, Ruszenice, Afryka, Zdyszewice, Budków, Trojanowice, Żarnów, Niemojowice, Nadole i Miedzna Murowana. Inwestycja kosztowała 121,5 tys. zł (w tym 77,2 tys. ze środków zewnętrznych). Przystanek turystyczny powstał także w Chełstach i w rejonie stadionu KS „Kasztelan” Żarnów. W 2013 roku podjęliśmy się rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miedznej Murowanej i przeprowadziliśmy w tej wsi ważne inwestycje drogowe. Ulice Ogrodowa, Spacerowa i Brzozowa zostały pokryte asfaltem za kwotę 165,7 tys. zł. W tym roku dokonaliśmy remontu drogi, łączącej Zdyszewice z Dłużniewicami, która została wyasfaltowana za kwotę 302,2 tys. zł (w tym 173 tys. zł ze środków marszałkowskich). W tym samym roku, nastąpiła przebudowa drogi Ruszenice – Ławki – mosty na rzece Czarnej. Inwestycja kosztowała aż 700,9 tys. zł, choć środki gminne wyniosły zaledwie 166,7 tys. zł. W 2013 roku dokonywaliśmy wielu zakupów w gminie, m.in. sprzętu na doposażenie jednostek OSP i skrapiarki do remontów nawierzchni drogowych przy użyciu emulsji asfaltowych. W końcu tego roku sfinalizowaliśmy zakup dawnego pawilonu handlowego GS „SCh” w Żarnowie. W obiekcie wkrótce znajdzie się zakład pracy dla kobiet, od dawna oczekiwany w Żarnowie. Przy remizie OSP KSRG w Żarnowie stworzyliśmy klub młodzieżowy. Podjęliśmy współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, dzięki której z inicjatywy gminy powstało wiele nowych chodników z kolorowej kostki brukowej. W 2014 roku przeprowadziliśmy rozbudowę placu zabaw w Żarnowie i zbudowaliśmy place zabaw w Soczówkach, Pilichowicach i Marcinkowie (za 39,1 tys. zł, w tym 25,1 tys. ze środków zewnętrznych). W ramach projektu „Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów” zbudowane zostały nowoczesne place zabaw przy SP Żarnów i SP Klew, a obiekty szkolne zostały w części wyremontowane i doposażone. Koszt placów zabaw i szkolnych inwestycji wyniósł aż 363 tys. zł, w 98,7% ze źródeł zewnętrznych. W 2014 roku realizowaliśmy wiele działań, związanych z promocją regionu, m.in. dokonaliśmy rewitalizacji grodziska wczesnośredniowiecznego w Żarnowie (Góry Szwedzkiej) za kwotę 121 tys. zł (w tym 79 tys. zł to środki zewnętrzne) i przeprowadziliśmy projekt „Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z doposażeniem w obiekty małej architektury” (za 61,5 tys. zł, w tym 42,9 tys. zł to środki zewnętrzne). W ramach tego projektu pojawiły się na terenie Naszej Gminy trzy kamienne rzeźby średniowiecznych wojów, wykonane przez wyjątkowo utalentowanego rzeźbiarza Krzysztofa Smyka z Trojanowic. Rzeźby stanęły w Żarnowie, Budkowie i w miejscowości Ruszenice. W 2014 roku realizowaliśmy szereg inwestycji na drogach gminnych. Nastąpiła kompleksowa przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie (za 275,9 tys. zł, w tym 115,8 tys. ze źródeł zewnętrznych), przeprowadziliśmy budowę drogi w Niemojowicach – Nowinach (za 151,5 tys. zł), remont drogi w Straszowej Woli (za 144,5 tys. zł), a także budowę dróg w Klewie – Borkach i w miejscowości Dąbie (razem za 168 tys. zł). Ponadto we wsi Malków wybudowaliśmy odcinek drogi gminnej za 44,3 tys. zł. W rejonie miejscowości Nowa Góra – Sielec – rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie” – Chełsty rozpoczęliśmy inwestycję, która będzie kontynuowana w latach następnych. W 2014 roku zostały zbudowane drogi: Chełsty – „Jodły Sieleckie” oraz Nowa Góra – Sielec, a dotychczasowe koszty wyniosły 502 tys. zł. Ponadto w ramach powierzchniowego utrwalenia dróg, dokonaliśmy remontów ul. Wesołej (dawna Tresta) i ul. Polnej w Żarnowie, a także drogi prowadzącej przez Pilichowice i część miejscowości Zdyszewice (po obydwu stronach wiaduktu nad CMK). Rozpoczęliśmy remonty mostów na rzece Wąglance w miejscowościach Niemojowice i Nadole, uszkodzonych nie tylko przez dziesięciolecia istnienia, ale i ostatnie podtopienia. W Pilichowicach rozpoczęliśmy oczekiwaną ważną inwestycję – budowę świetlicy wiejskiej, której I etap w 2014 roku kosztował 208,4 tys. zł. W rejonie Gimnazjum im. 25 pp AK i kompleksu boisk „Orlik 2012” wybudowaliśmy ogólnodostępną siłownię zewnętrzną „Herkules”. W ramach tego projektu w Malkowie i Marcinkowie znalazły się też dwa miejsca sportowej rekreacji  – terenowe stoły do tenisa stołowego. Całkowity koszt projektu „Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień” wyniósł 81,8 tys. zł ( w tym 49,1 tys. zł ze źródeł zewnętrznych). W 2014 roku trwały intensywne prace przy modernizacji prężnie działającej świetlicy w Trojanowicach i remoncie dawnego sklepu na świetlicę wiejską w Wierzchowisku, która wkrótce będzie oddana mieszkańcom. Dawny budynek Szkoły Podstawowej w Straszowej Woli również został poddany odnowie, w efekcie której powstała funkcjonalna świetlica wiejska z salą na 100 osób, pomieszczeniem dla stowarzyszenia „Straszowianki”, zapleczem kuchennym i sanitarnym. Zadbaliśmy również o budynek Urzędu Gminy w Żarnowie, który zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zmienił swoje oblicze. Elewacja gmachu została wzbogacona płytkami elewacyjnymi z piaskowca, które bezinteresownie ofiarował ich producent – Józef Król z ul. Wesołej w Żarnowie. Dziękujemy za ten piękny „dar serca”. W ten sposób promowane jest nasze rodzime bogactwo – jurajski piaskowiec, bardzo wysoko oceniany w kraju. W ostatnim czasie rozpoczęła się również budowa sieci wodociągowej Pilichowice – Żarnów, której oddanie usprawni działania gminy, związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców. W czasie trwania kadencji dokonaliśmy zakupów wielu pojazdów i wartościowego sprzętu strażackiego. W 2011 roku OSP Żarnów wzbogacił się o pojazd średni Star 244 GBA (przekazany później do Skórkowic), OSP Zdyszewice o pojazd lekki Lublin 3302 GLM, natomiast do OSP w Straszowej Woli przekazano motopompę. W 2012 roku nabyliśmy dwa pojazdy gminne – Volkswagen LT 28 do przewozu osobowego (dla OSP Żarnów) i Mercedes Sprinter 206 CDI dla potrzeb gospodarki komunalnej. W 2013 roku kupiliśmy kolejny pojazd pożarniczy Lublin 3302 GLM, który trafił do OSP Straszowa Wola. Rok 2014 okazał się wyjątkowy dla jednostek OSP w Naszej Gminie. Do OSP KSRG w Żarnowie trafił supernowoczesny ciężki pojazd bojowy MAN TGM 18.290 GCBA zakupiony aż za 741,6 tys. zł (w tym dofinansowanie 150 tys. zł z Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie i 288 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi). Do OSP Chełsty przekazano pojazd Star 244 GBA, a do OSP Paszkowice i OSP Miedzna Murowana trafiły pojazdy marki Lublin 3302 GLM. W 2014 roku kupiliśmy również dwa piękne i funkcjonalne szkolne autobusy Volkswagen LT 46, spośród których jeden (28-osobowy) służy dzieciom z rejonu Skórkowic, Ruszenic i Klewa, a drugi (30-osobowy) wozi dzieci i młodzież do szkół w Żarnowie. W ostatnim czasie dokonaliśmy modernizacji oświetlenia ulicznego w różnych punktach gminy, pojawiły się nowe linie oświetleniowe w Klewie – Łazach oraz w miejscowości Sielec, a m.in. w Skórkowicach, Ruszenicach, Marcinkowie, Żarnowie i kilku innych miejscach gminy, zainstalowane zostały nowe lampy uliczne. Gmina w końcu 2014 roku sięgnęła również po środki z PFRON, po to, by zlikwidować bariery w SP Żarnów za kwotę 106,1 tys. zł i dostosować obiekt dla uczniów niepełnosprawnych. W ramach projektu WFOŚiGW w Łodzi „Moja wymarzona ekopracownia” utworzono „Pracownię Młodego Przyrodnika” w SP Klew (za 29,3 tys. zł, w tym 27,9 tys. środków pozyskanych). W latach 2012-2014 w Gimnazjum im. 25 pp AK realizowany był program Comenius „Uczenie się przez całe życie” za kwotę 20 tys. euro, w ramach którego gimnazjaliści mieli możliwość wyjazdów do Turcji, Estonii, Włoch, Bułgarii i Niemiec. Od 2013 roku (przez dwa lata) w gminie prowadzony jest projekt ponadnarodowy „Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie” za 784,5 tys. zł (we współpracy ze stowarzyszeniem PROREW z Kielc). W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum w Źarnowie za kwotę 105 tys. zł realizowany jest projekt „Uwierz w siebie”. W sierpniu 2014 roku, z okazji 70 rocznicy bitwy pod Diablą Górą, zorganizowaliśmy udaną rekonstrukcję tej słynnej bitwy, na którą zdobyliśmy środki unijne w wysokości 26,4 tys. zł. Tę „żywą lekcję historii” podziwiały tysiące ludzi. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 37,3 tys. zł pozwoliło nam również na godną oprawę X Dni Żarnowa `2014, które (tak, jak w 2011 roku) były połączone z Dożynkami Gminno – Powiatowymi w Żarnowie. Znaczące środki wpłynęły również do gminy na promocję, w ramach której wydawane są kolejne numery gminnego pisma „NICOLAUS”, które dociera do wszystkich mieszkańców. Ze środków zewnętrznych w większości miejscowości zainstalowano piękne tablice z mapą Gminy Żarnów. Obok map znalazły się oczekiwane przez mieszkańców opisy historii i współczesności poszczególnych wsi. W stolicy gminy pojawiły się one w kilku najważniejszych dla żarnowian miejscach i cieszą się zainteresowaniem turystów. W 2012 roku za kwotę 45,7 tys. zł (w tym 22,3 tys. środków zewnętrznych) zrealizowano projekt „Rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana i Skórkowice, jako bazy wypadowej do poznawania zabytków regionu”, dzięki któremu zmienił się wygląd parku w centrum Żarnowa. W latach 2013-2014 dzięki potężnemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w wysokości 818 tys. zł dokonaliśmy rzeczy, w którą nikt nie wierzył! Na bazie starych XIX-wiecznych murów byłej Szkoły Podstawowej w Skórkowicach, powstał Wiejski Dom Kultury w Skórkowicach z filią biblioteczną, jeden z najpiękniejszych obiektów publicznych w Gminie Żarnów. Ogólny koszt tej inwestycji wyniósł ponad 980 tys. zł, a środki własne to zaledwie 161,7 tys. zł. Warto wspomnieć o wzroście zaangażowania społecznego w Gminie Żarnów. Lokalne stowarzyszenia stały się gospodarzami naszych obiektów publicznych. W czasie kadencji doprowadziliśmy do poświęcenia i przekazania czterech sztandarów dla jednostek OSP w gminie. W 2011 roku nowy sztandar trafił do OSP KSRG Żarnów, w 2013  do OSP Skórkowice, a w 2014 roku – do OSP Straszowa Wola i OSP Topolice. W 2014 roku bardzo ważnym wydarzeniem było włączenie OSP Skórkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce, co było spełnieniem marzeń wielu pokoleń strażaków. Dwukrotnie (w 2012 i 2013 roku) zorganizowaliśmy ćwiczenia bojowe OSP w Niemojowicach (z udziałem wszystkich służb powiatowych). Corocznie organizowaliśmy liczne przedsięwzięcia kulturalne w gminie, w tym „Żarnowskie Spotkania z Historią”, a wyjątkowo ważnym wydarzeniem była uroczystość 700-lecia Skórkowic w 2013 roku. W Żarnowie, Chełstach, Topolicach, Skórkowicach i Straszowej Woli zostały poświęcone i odsłonięte tablice pamiątkowe lub pomniki, świadczące o chlubnej przeszłości mieszkańców naszej „małej Ojczyzny”. W 2014 roku zostały przyznane cztery zaszczytne tytuły Honorowych Obywateli Żarnowa. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie, nadawane w Naszej Gminie. Otrzymali je kolejno: rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (pochodzący ze Straszowej Woli), legendarni dowódcy partyzanccy – gen. bryg. Stanisław „Burza” Karliński i gen. bryg. Aleksander Arkuszyński „Maj”, a także wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja w Żarnowie – ks. kan. Jan Kruk, wszyscy bardzo zasłużeni dla rozwoju Gminy Żarnów. Nadanie tych wyróżnień miało godną oprawę i odbyło się podczas gminnych uroczystości, z udziałem tysięcy ludzi. Powołaliśmy do życia Młodzieżową Radę Gminy w Żarnowie, skupiającą przewodniczących samorządów uczniowskich. W gminie szczególnie dbaliśmy o seniorów, aż pięciokrotnie organizując podniosłe uroczystości „Złotych Godów”, w których wzięło udział kilkadziesiąt par małżeńskich. Odbyły się one w dniach 19 marca i 1 października 2011 roku, 15 sierpnia 2012 roku, 14 września 2013 roku oraz 20 września 2014 roku. W Gminie Żarnów nastąpił rozkwit życia społecznego, powstały nowe stowarzyszenia (np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych / sekcja w Trojanowicach, Rejonowe Koło Pszczelarzy, Stowarzyszenie „Nasze Topolice”, grupa AA „Nadzieja” w Żarnowie), a te istniejące zaktywizowały swoją dotychczasową działalność. Wielką troską w gminie otacza się placówki oświatowe, które są jednymi z najlepiej wyposażonych w naszym powiecie. Z prężnej działalności Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Szkoły Podstawowej w Klewie, Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie, a także Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wszyscy jesteśmy bardzo dumni… 

Z wyrazami szacunku…

Wójt Gminy Żarnów

dr Krzysztof Błażej Nawrocki