Stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia przyznawane sportowcom w Żarnowie

Dodano: wtorek, 14 stycznia 2020

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to jeden z celów publicznych, którego realizacja spoczywa na samorządzie, dlatego Gmina Żarnów dostrzega, promuje i wspiera finansowo wysokie osiągnięcia w każdej dyscyplinie sportowej uzyskane przez naszych sportowców.

Stypendia i nagrody sportowe były przyznawane przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wyniki sportowe, a obecnie dokumentem regulującym tę kwestię jest Uchwała Nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Żarnów podjęta w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.

Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku, który powinien zawierać informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika w danym roku kalendarzowym. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy, dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia lub dokumenty wskazujące, że jest członkiem kadry narodowej lub zawodnikiem klubu z terenu Gminy Żarnów uczestniczącym w rozgrywkach ligowych seniorów. Wniosek o przyznanie nagrody finansowej lub wyróżnienia składa się w terminach: do 30 czerwca danego roku oraz do 30 listopada danego roku.

Wnioski podlegają weryfikacji przez komisję do spraw przyznawania nagród i wyróżnień sportowych, powołaną przez Wójta Gminy Żarnów. Przyznając nagrody i wyróżnienia w określonej wysokości , Wójt Gminy bierze pod uwagę znaczenie osiągnięć dla społeczności lokalnej. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane: zawodnikom, stale zamieszkałym na terenie Gminy Żarnów oraz klubów sportowych z terenu Gminy Żarnów uczestniczących w rozgrywkach ligowych seniorów, zawodnikom, biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, są członkami klubu sportowego z terenu Gminy Żarnów i uczestniczą w rozgrywkach ligowych seniorów lub są mieszkańcami Gminy Żarnów i członkami kadry narodowej.

W latach 2011 – 2019 wypłacone były stypendia i  nagrody w następujących kwotach:
2011 r.24 000,00 zł
2012 r. – 21 970,00 zł
2013 r.14 980,00 zł
2014 r.15 000,00 zł
2015 r.15 000,00 zł
2016 r.15 000,00 zł
2017 r. – 17 900,00 zł
2018 r.15 000,00 zł
2019 r. – 20 000,00 zł

Nagrody i stypendia sportowe przyznane dotychczas zawodnikom pomogły
z całą pewnością wesprzeć rozwój ich dalszej pasji i kariery. Stanowiły także doskonałą motywację do osiągnięcia wyższych wyników sportowych i wytężonej pracy zawodników oraz promowały sport i aktywny styl życia. W ten sposób Gmina Żarnów docenia wysiłki sportowców, którzy zdobywając medale i puchary dają mieszkańcom powody do dumy i radości.

kliknij, aby powiększyć…