Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów w sprawie składania wniosków odnośnie powołania rzeczoznawcy

Dodano: czwartek, 21 października 2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 21.10.2021 r. w sprawie możliwości składania wniosków w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, informuję o możliwości złożenia w terminie do dnia 29 października 2021 r. wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr 142, poz. 1161, z późn. zm.)

Rzeczoznawcę Wójt powołuje spośród osób, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta
 7. i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Żarnów pok. nr 5 oraz na stronie internetowej www.zarnow.eu

Do pobrania:

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów