Zmiany w prezydium Rady Gminy w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 12 września 2011

Ostatnia sesja Rady Gminy w Żarnowie była bardzo emocjonująca, zapadły na niej decyzje personalne, związane z odwołaniem prezydium rady i powołaniem nowego przewodniczącego i jego zastępcy. Oto obszerne fragmenty artykułu „Zmiany u władzy”, opublikowanego w Tygodniku Opoczyńskim TOP w nr 36/739 z dnia 9 września 2011 roku:

W środę, 31 sierpnia w Urzędzie Gminy w Żarnowie odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Niespodziewanie, na wniosek radnych, odwołano na niej dotychczasowego przewodniczącego Rady Wiktora Macierzyńskiego oraz jego zastępcę Zenona Jęcka. Następnie wybrano nowe prezydium rady.

Choć najbardziej sensacyjny okazał się dopiero ostatni punkt sesji, już wydarzenia z początku obrad zapowiadały, że może być ciekawie. W chwili zatwierdzania porządku obrad radny Agatowski złożył bowiem wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady i wybór innych radnych na te stanowiska. Wniosek podpisany przez sześcioro radnych w głosowaniu nad zmianami w porządku obrad poparło ośmioro z piętnastoosobowego składu Rady. Wynik głosowania w tym punkcie zwiastujący gruntowne zmiany w łonie Rady pozostawał więc zagadką, której rozwiązanie przyniosły dopiero późne godziny popołudniowe.

Nim radni przeszli do realizacji planowanego porządku obrad, miała miejsce uroczysta część sesji, w trakcie której przedstawiciele KPP w Opocznie uhonorowali mieszkającego w gminie Żarnów oficera rezerwy Władysława Lorka, walczącego w latach 1944-1945 w oddziałach partyzanckich oraz w 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Na wniosek WKU w Tomaszowie Mazowieckim został on w lipcu tego roku mianowany na stopień porucznika. W imieniu komendanta powiatowego policji nadkom. Przemysław Wilk, podkom. Marcin Gołąb oraz mł. asp. Barbara Stępień wręczyli Władysławowi Lorkowi nowy mundur Wojska Polskiego wraz z pagonami.

W dalszej części obrad opoczyńscy policjanci zwrócili się do radnych i sołtysów z wystąpieniem na temat przemocy w rodzinie. Spotkanie z samorządowcami z gminy Żarnów było kontynuacją marcowej konferencji pod hasłem „Nie bądź obojętny”. Policjanci omówili zjawisko przemocy w rodzinie, jego skutki oraz stosowaną w takich przypadkach procedurę Niebieskiej Karty. Zwrócili również uwagę obecnych na to, jak ważna jest profilaktyka i reakcja osób z zewnątrz na przemoc obserwowaną w najbliższym otoczeniu. Podkreślili również istotę pogłębiania świadomości społecznej w tym zakresie. Jednocześnie zwrócili się do wójta, radnych i sołtysów z propozycją spotkań z mieszkańcami gminy dotyczących właśnie przemocy w rodzinie i możliwości jej zapobiegania. Było to pierwsze ze spotkań z lokalnymi samorządami planowanych we wszystkich gminach naszego powiatu.

W dalszej części sesji, po przedstawieniu informacji wójta z działalności międzysesyjnej, podsumowano tegoroczne obchody rocznicy bitwy pod Diablą Górą oraz zorganizowane w Żarnowie dożynki powiatowo-gminne. Wójt podziękował wszystkim obecnym za udział w przygotowaniu tych uroczystości, a za pośrednictwem sołtysów, którym wręczył pamiątkowe dyplomy, podziękowania za udział w dożynkach przekazał również mieszkańcom poszczególnych wsi. Jednocześnie podsumowano straty spowodowane na terenie gminy przez lipcową nawałnicę oraz wsparcie, jakie do tej pory skierowano do mieszkańców. Poinformowano również o zebranych na ten cel darowiznach w łącznej kwocie blisko 30 tys. zł, z czego 4.300 zł pochodziło z przeprowadzonych w trakcie dożynek loterii rzeczowej i zbiórki datków.

Radni przyjęli również informację o realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2011 roku. Nie wiedzieć czemu, nie zwrócono uwagi na niskie wykonanie zarówno planowanych dochodów (ponad 7 na około 16 mln, co dało wykonanie 46% planu), jak i wydatków (ponad 7 na około 18 mln zł, wykonanie procentowe – 39%). Radni pytali za to o pozyskiwanie środków unijnych. W odpowiedzi usłyszeli, że gmina złożyła w tym roku trzy wnioski: w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji (dokończenie Żarnowa i Niemojowic – pierwszy etap), budowy świetlicy wiejskiej w Pilichowicach oraz organizacji obchodów Dni Żarnowa.

Na jeden dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego radni przyjęli również informację o przygotowaniu szkół, przedstawioną przez obecne na sesji dyrektorki. Zainteresowały ich zmiany personalne na stanowiskach dyrektorów SP i Gimnazjum w Żarnowie, ponieważ – jak informował wójt – dwa przeprowadzone w lipcu konkursy na te stanowiska nie zostały rozstrzygnięte. Okazało się, że decyzją wójta Marii Grzybowskiej przedłużono kadencję dyrektora szkoły podstawowej, zaś na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Żarnowie powołano Bogusławę Wiaderną, która do tego czasu pełniła funkcję dyrektora ZSZ w Żarnowie. Przy okazji okazało się, że władze gminy, prawdopodobnie w porozumieniu z władzami powiatu, planują przenieść ZSZ do pomieszczeń Gimnazjum, zaś w budynku przy ul. 17 Stycznia w Żarnowie mieścić się mają Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Następnie radni przeszli do przyjęcia zaplanowanych uchwał. Powołali zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i do Sądu Rejonowego w Opocznie, zatwierdzili zmiany w planie odnowy Pilichowic (uwzględnili w nim planowaną do budowy przy współudziale środków unijnych świetlicę wiejską), zatwierdzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy oraz przyjęli szereg uchwał dotyczący sprzedaży bądź nabycia nieruchomości. Po długiej dyskusji przyjęli także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznego przedszkola, które na początku września ma rozpocząć działalność w pomieszczeniach SP w Żarnowie. Ustalono, że gmina w tym roku kalendarzowym przeznaczy na ten cel 20 tys. zł (5 tys. zł miesięcznie).

W końcu przystąpiono do ostatniego punktu obrad, mianowicie do rozpatrzenia wniosku radnych o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Przypomnijmy, że wniosek podpisało sześcioro radnych. W uzasadnieniu tego wniosku stwierdzono, że „Przewodniczący źle prowadzi sesje, nie jest obiektywny wobec rady oraz mieszkańców, swoją opinię przedstawia jako opinię rady, dyskryminuje obywateli nie udzielając im głosu na sesji rady, pomimo że rozpatrywane wnioski ich dotyczą. Nie przestrzega ustawy o samorządzie gminnym”. Za włączeniem wniosku do porządku obrad głosowało osiem osób. Głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego jest tajne, w związku z czym do jego przeprowadzenia powołano komisję skrutacyjną. W jej składzie znaleźli się Stefan Agatowski, Leszek Czyżykowski i Marek Łubowski. Przygotowali oni urnę i karty do głosowania. Przed jego dokonaniem o głos poprosił jednak wójt Krzysztof Nawrocki. W swoim wystąpieniu poprosił radnych o przemyślane decyzje personalne w składzie Rady. Przypomniał, że radny Macierzyński w chwili wyboru na przewodniczącego nie chciał nim być, co więcej, zapowiadał, że po pewnym okresie sam zrezygnuje z tej funkcji. Podkreślił, że w swojej pracy był bardzo zaangażowany i służył ogromną pomocą wójtowi, który przypomnijmy – objął tę funkcję w grudniu ubiegłego roku. Jak przyznał wójt Nawrocki, wniosek o odwołanie przewodniczącego był dla niego dużym zaskoczeniem, co więcej, odebrał go również jako atak na swoją osobę. Kończąc, prosił o przemyślaną postawę, która nie będzie powodowała destrukcji i zachwiania w składzie Rady.

Okazało się jednak, że wystąpienie wójta nie wpłynęło na decyzje radnych. W głosowaniu ośmioma głosami, a więc wymaganą większością bezwzględną, opowiedzieli się oni za odwołaniem Wiktora Macierzyńskiego ze stanowiska przewodniczącego Rady Gminy. Sześciu radnych było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Odwołany przewodniczący podziękował radnym za dotychczasowa współpracę i przekazał dalsze prowadzenie sesji swojemu zastępcy, Zenonowi Jęckowi.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego. Zdecydowano, że przeprowadzi go komisja w tym samym składzie. Na kandydata zgłoszono najpierw Krzysztofa Smaka, który był przewodniczącym Rady w poprzedniej kadencji. Po chwili namysłu radni zgłosili również kandydaturę Krzysztofa Gawrysia, który wyraźnie zaskoczony wahał się nawet czy wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgodził się jednak, jak się później okazało, krzyżując nieco te plany. Z głosowania wynikło, że mimo wcześniejszych ustaleń jego kandydaturę poparło aż jedenastu radnych, zaś na Krzysztofa Smaka głosowało zaledwie dwóch (dwie osoby wstrzymały się od głosu). Nowy przewodniczący przyjął gratulacje od radnych oraz od wójta, który jednocześnie podziękował ustępującemu przewodniczącemu za ogromne zaangażowanie i wkład w pracę na tym stanowisku.

Następnie przystąpiono do głosowania nad odwołaniem wiceprzewodniczącego rady, Zenona Jęcka, który od chwili odwołania Wiktora Macierzyńskiego prowadził obrady. Głosowanie przeprowadziła komisja w tym samym składzie. Wynik, po wcześniejszych głosowaniach, nie był dla nikogo zaskoczeniem. Większością ośmiu głosów zdecydowano o odwołaniu Zenona Jęcka z funkcji wiceprzewodniczącego. Tę samą większością głosów na jego miejsce wybrano Joannę Grodzicką.

Tym samym w kilka miesięcy po wyborach samorządowych zmienił się skład prezydium Rady Gminy w Żarnowie. Wprowadzone zmiany mogą wpłynąć również na kolejne decyzje podejmowane w tej gminie, bowiem ostatnie głosowania pokazują, że wójt nie może już liczyć na poparcie większości Rady.

 Źródło: Tygodnik Opoczyński TOP
nr 36/739 z dnia 9 września 2011 roku